Hayat ile ilgili Hadis-i Şerifler

featured

Selam Dostlarım; Konumuzda Rasulullah Sav. Efendimizden Hayat ile ilgili Hadis-i Şerifler, Toplumsal Hayat ile İlgili Hadisler, Sosyal Hayatla ilgili Hadisler, Dünya hayatı ile ilgili ayetler, Dünya sevgisi ile ilgili hadisler aramalarında sizlere yardımcı olacak şekilde paylaşmaya çalıştık. Hayat ile ilgili ayetler ve diğer konular için konunun sonuna linkler verdik.

Peygamber sav. Efendimizin hayat ile ilgili, sosyal hayatla ilgili olduğuna inandığımız sahih hadislerini ve kaynaklarını aşağıda sizler için sıralamaya çalıştık.

Dünya geçici bir yer olduğunu hepimiz çok iyi bilmemize rağmen bazen hayatın süresiz devam edeceğine inanarak yaşamaya alışıyoruz. Bu zamanlarda hayat ile ilgili ayet ve hadisleri tekrar ederek kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor.

Not : Hayat ile ilgili aşağıda sıraladığımız hadislerde kalın yazılı yerler ravi ve kaynak bilgilerini içermektedir. 

Dostkelimeler.com Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri ve deyimler platformu // Bizleri her türlü sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Konumuzun altında linkler mevcuttur.


Hayat ile ilgili Hadis-i Şerifler


Sizin için korktuğum şeylerden biri, dünyanın süs ve güzelliklerinin size açılmasıdır… Buhârî, Zekât 47, Cum’a 28; Cihad 37, Rikak 7; Müslim, Zekât 123; Nesâî, Zekât 81


Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona vâris kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının, kadınlardan da sakının! Zira benî İsrâilin ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır. Müslim, Zikr 99; Tirmizî, Fiten 26; İbn Mâce, Fiten 19


Dünya mel’undur, içindekiler de mel’undur, ancak Allah’ı zikir ve zikrullaha yardımcı olanlarla âlimler ve ilim öğrenenler hâriç. Tirmizî, Zühd 14, hadis no: 2323; İbn Mâce, Zühd 3, hadis no: 4112


Eğer dünya Allah’ın yanında sivri sineğin kanadı kadar değer taşısaydı, tek bir kâfire ondan bir yudum su içirmezdi. İbn Mâce, Zühd 11, hadis no: 4110, 2/1377; Tirmizî, Zühd 13, hadis no: 2321, 4/560


Kim dünyaya çok önem verirse, Allah onun işini dağıtır (zorlaştırır). İki gözünün arasına fakirliği (aç gözlülüğü) koyar. (Halbuki) dünyadan ona ulaşacak olan kendisi için yazılandan başkası olamaz. Kimin de niyeti âhiret(i kazanma) ise Allah onun işini toparlar (kolaylaştırır). Onun kalbine zenginliği koyar. Ona dünyadan da ihtiyaç duyduğu şey ulaşır. İbn Mâce, Zühd 1, hadis no: 4104, 2/1378; Tirmizî, Kıyâmet 31, hadis no: 2467


Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Dünya, mü’mine hapishane; kâfire cennettir. Müslim, Zühd 1; Tirmizî, Zühd 16


Allah bir kulu sevdimi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin (perhiz gerektiren hastalığa uğramış) hastasına suyu yasaklaması gibi. Tirmizî, Tıbb 1


Ben kim, dünya kim! Dünya (hayatı) ile benim ilgim, bir ağacın altında gölgelenip sonra da bırakıp giden yolcunun durumu gibidir. İbn Mâce, Zühd 3, hadis no: 4109, 2/1386; Tirmizî, Zühd 44, hadis no: 2377, 4/588


Dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol!. Buhârî, Rikak 2; Tirmizî, Zühd 25, hadis no: 2334


Birinize dünyalık olarak bir yolcunun azığı kadar yeterlidir. Kütüb-i Sitte, 17/564


Müslüman olup da kendisine ancak yetecek kadar rızık verilen ve Allah’ın kendisine verdiği ile kanaat getirdiği kimse muhakkak felâh bulmuştur. Müslim, hadis no: 1054; S. Müslim Terc. ve şerhi, c. 5, s. 478


Sizin elde ettiğiniz dünya metâı, hayır değil; bir fitnedir. Evet, hayır, ancak hayır getirir. Lâkin bu dünya ziynetleri hayır değildir. Çünkü bunlar fitneye sebep olur. Onlarla siz âhiret hususuna yönelmekten meşgul olursunuz. Baharın yetiştirdiği nebatların bazısı, çok yiyen hayvanları ya patlatıp öldürür, yahut ölüme yaklaştırır. Ancak ihtiyacına kadar yiyenlere zarar vermez. Dünya malı da öyledir, insanlar ona hoş görerek meylederler. Bazısı mala gark oldu denilecek şekilde çok mal edinir, bazısı fazlasına tamah etmeyerek azı ile yetinir. Mala gark olanlar, ekseriyetle onun sebebiyle ya helâk olur, yahut helâke yaklaşırlar. Müslim, S. Müslim Terc. ve Şerhi, c. 5, s. 474


Hayır, vallahi ey cemaat! Ben sizin için ancak Allah’ın size vereceği dünya ziynetlerinden korkuyorum. Müslim, hadis no: 1052; S. Müslim, Terc. ve Şerhi, A. Davudoğlu terc, 5/471


İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda ancak öldürmekle ve zorla mülke erişilir, ancak gasb ve cimrilikle zengin olunur, ancak dinden çıkmak ve hevâya uymakla sevgi kazanılır; kim bu zamana ulaşır da zengin olmaya gücü yettiği halde fakirliğe sabreder, sevgi kazanmaya gücü yettiği halde buğz olunmaya sabreder, izzete gücü yettiği halde alçaltılmaya sabrederse Allah kendisine beni doğrulayan elli doğrulayıcı sevabı verir. Naklen: Ali Ünal, Kur’an’da Temel Kavramlar, s. 444-445


İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir: Yaşama sevgisi ile mal sevgisinde.” Diğer rivâyetler de şöyledir: “Âdemoğlu ihtiyarlar, fakat onun iki şeyi genç kalır: Yaşama sevgisi ve mal sevgisi.” “Âdemoğlu büyür, onunla beraber iki şey de büyür: Mal sevgisi, uzun ömür sevgisi.” Müslim, hadis no: 1046; S. Müslim Terc. ve Şerhi, 5/463


Âdemoğlunun iki vâdi dolusu malı olsa, üçüncü bir vâdi daha isterdi. Âdemoğlunun karnını topraktan başka bir şey dolduramaz. Ama Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Müslim, hadis no: 1048; S. Müslim, Terc. ve Şerhi, 5/465


Sehl İbn Sa’d es-Saidî (r.a.) anlatıyor. “Bir gün Rasûlullah (s.a.s.)’a bir adam gelerek: ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Bana öyle bir amel gösterin ki, ben onu yaptığım takdirde Allah beni sevsin, halk da beni sevsin’ dedi. Rasûlullah şöyle buyurdu: “Dünyaya rağbet etme, Allah seni sevsin. İnsanların elinde bulunanlara göz dikme ki onlar da seni sevsin! Kütüb-i Sitte, 17/563


Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şeye karşı olan sevgin, seni kör ve sağır yapar. Kütüb-i Sitte, 7/242; Beyhakî Şuabu’l İman; Ebû Dâvud, Edeb 125


Himmet yönüyle insanların en yücesi, hem dünya hem de âhiret işine himmet gösteren mü’mindir. Kütüb-i Sitte, 17/245


İki haslet vardır, bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredenler ve sabredenler arasına yazar: Din hususunda kendinden üstün olana bakıp ona uymak; Dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp Allah’ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamdetmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de din konusunda kendinden aşağı olana bakar, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemeyeceğine üzülürse Allah onu şükreden ve sabreden olarak yazmaz. Tirmizî, Kıyâmet 59, hadis no: 2514Konumuzun bu bölümünde Toplumsal Hayat ile İlgili Hadisler ve  Sosyal Hayatla ilgili Hadisler paylaşmaya çalışacağız. Umarız Faydalı olur.


Nu’mân b. Beşîr’den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” Müslim, Birr, 66


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.” İbn Hanbel, II, 400


Hz. Peygamber’in (s.a.v.) eşi Hz. Âişe’nin (r.a.) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.” Muvatta’, Hüsnü’l-hulk, 1


Zührî, Enes b. Mâlik’ten (r.a.)’dan rivayette,   Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  “Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun! Bir Müslüman’ın (din) kardeşine üç günden fazla küsmesi helâl değildir.” Buhârî, Edeb, 57


Berâ’ b. Âzib (r.a.) şöyle demiştir: “Resûlullah (s.a.v.) bize şu yedi şeyi emretti: “Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi (defin olana kadar) takip etmek, aksırana Allah’tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selâmı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.” Buhârî, İsti’zân, 8


Yine Hz. Âişe’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) ona şöyle buyurmuştur: “Rıfktan (yumuşak davranmaktan) nasibi verilen kimseye, dünya ve âhiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim (akrabalık ilişkilerini gözetmek), güzel ahlâk ve iyi komşuluk, beldeleri mâmur (yaşanır) hâle getirir ve ömürleri uzatır.” İbn Hanbel, VI, 159


Ebû Hüreyre’den nakledilen diğer bir hadiste, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.” İbn Hanbel, II, 400


Abdullah b. Ömer’in naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Ebû Dâvûd, Zekât, 38


Abdullah b. Amr’ın naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse Allah’a ve âhirete inanırken ölüm kendisine erişsin. İnsanların kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa, o da onlara öyle davransın.” İbn Hanbel, II, 192; Müslim, İmâre, 46


Abdullah b. Mes’ûd’un naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse.” Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 45Yukarıda sıraladığımız Hayat ile ilgili Hadis-i Şerifler haricinde aşağıdaki linklerden hayat ile ilgili diğer konularımıza da ulaşabilirsiniz. 

Hayatla ilgili deyimler

Hayat ile ilgili sözler

Ahiret hayatı ile ilgili ayetler

İş hayatı ile ilgili sözler

Hayat ile ilgili atasözleri

Dünya hayatı ile ilgili ayetler

1
mutluyum
Mutluyum
0
d_n_yorum
Düşünüyorum
0
sinir_oldum
Sinir oldum
1
_a_rd_m
Şaşırdım
0
be_endim
Beğendim
Hayat ile ilgili Hadis-i Şerifler

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Dostkelimeler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...