Mezarlığa Girerken ve Mezar Başında Okunacak Dualar

featured

Selam dostlar, konumuzda Mezarlığa Girerken ve Mezar Başında okunacak dualar, Mezarlıkta okunacak dua Türkçe, Mezarlıkta Okunacak Sureler, Mezarlıkta okunacak dua diyanet, Kabir ziyaretinde okunacak dualar Cübbeli, Mezarlıkta OKUNACAK dua indir, Peygamberimizin kabir azabı duası , Ölen kişinin kabir azabı çekmemesi için okunacak dua, Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar, mezar başında okunacak dua, mezarlığa girerken okunacak dua türkçe aramalarında sizlere yardımcı olacak şekilde paylaşmaya çalıştık.   Konunun sonuna Dua Kategorimize link verdik. Faydalı olması dileğimizdir.

Sizler de Mezarlığa Girerken ve Mezar Başında okunacak dualar ile ilgili paylaşım yapmak isterseniz  yorum bölümünden ekleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizlere daha iyi paylaşımlar yapmak için yol gösterecektir.

Dostkelimeler.com Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri ve deyimler platformu // Bizleri her türlü sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Konumuzun altında linkler mevcuttur.


Mezarlığa Girerken ve Mezar Başında okunacak dualar


Öncelikle Mezarlığa girerken Peygamber sav. Efendimizin öğrettiği dua ile başlayalım…

Mezarlığa Girerken Okunacak Dua Türkçe ve Anlamı

Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi: Hz. Peygamber (asm) ashâb-ı kirâma, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi:

kabristanagirinceokunacakdua 698

Arapçası: Esselâmü aleyküm ehled diyârî minel-mûminîn ve’l müslimin. Ve İnnâ inşaallâhu lelahikûn. Es’elûllâhu lenâ ve lekümü’l âfiyeh.

Anlamı: “Selâm size, ey bu diyârın mü’min ve müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah’ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim.” (Müslim, Cenâiz 104. İbni Mâce, Cenâiz 36.)


Peygamber sav. Efendimizin öğrettiği Mezarlığa girerken okunacak Diğer bir dua da şu şekildedir:

kabirde_okunacak_dua

Anlamı: “Ey mü’minler topluluğunun yurdu! Biz de size katılacağız. Biz Allah’a aidiz ve biz O’na tekrar dönücüleriz. Siz büyük bir hayra nail oldunuz, uzun bir şerri geride bırakıp gittiniz.” (Ali el-Müttâkî, Xlll, 299/36864; krş. Müslim, Taharet, 12; İbn Mâce, Cenâiz, 36)


Mezarlıkta Okunacak Dua Türkçe

Kabir ziyaretinde ölmüşlerimize şu şekilde türkçe dua edebiliriz;
Allah’ım! Ölülerimize merhamet et, onları bağışla ve rahmetinle muamele eyle. Kabirlerini genişlet, cennetinle doldur ve cehennem azabından koru. Kabirlerine nur, mekanlarına cennet bahşet. Onları affet ve günahlarını bağışla. Bizlere de hayatımızın son nefeslerinde iman ve güzel bir ölüm nasip eyle. Amin.

Mezarlıkta Okunacak Dua ve Sureler 

Mezar Başında Okunacak Dua

Öncelikle Mezar başında okunan ve en bilinen sure ve dua Fatiha Suresidir.
FATİHA SURESİ
Fatiha suresi türkçe okunuşu : Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdulillâhi rabbilalemin. Errahmânirrahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke nesteîn. İhdinassiratel mustakim. Sırâtellezine enamte aleyhim gayrilmağdubi aleyhim veleddâllîn.

Fatiha suresi türkçe anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir. Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet.Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.


İHLAS SURESİ   ( 11 kere okunmalıdır.)
İhlas suresi türkçe okunuşu : Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
İhlas suresi türkçe anlamı: De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

BAKARA SURESİ – İLK 5 AYET
1. Bismillahirrahmânirrahîm.
2. Elif lam mim
3. Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn
4. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma
razakna hüm yünfikun
5. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik
ve bil ahırati hüm yukınun

6. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun


AYET’EL KÜRSİ

Bismillahirrahmânirrahîm. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum, la te’huzühu sinetün vela nevm,  lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm, ve la yühıytune bi şey’im min ilmihi illa bi ma şa’, vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym


BAKARANlN SON AYETLERİ –  AMENE’R RESULU
Bismillahirrahmânirrahîm.
285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

286- La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.


FELAK SURESİ   ( 3 kere okunmalıdır.)
1. Kul, euzü birabbil felâk,
2. min şerri ma halak,
3. ve min şerri gasikin iza vakab,
4. ve min şerrin neffassâti fil ukad,
5. ve min şerri hâsidin iza hased.

NAS SURESİ    ( 3 kere Okunmalıdır.)
1. Kul, euzü birabbin nâs,
2. Melikin nâs,
3. İlâhin nâs,
4. Min şerril vasvasil hannas,
5. Elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs,
6. Minel cinneti ven nâs.

3 kere
Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah

3 kere
YA ALLAH                 denilmelidir.

FİL SURESİ
1- Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.
2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl.
3- Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.
4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl.

5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.


KUREYŞ SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li’î lâfi Kurayş’in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt

4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf


MÂUN SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne

7- Ve yemne’ûnelmâ’ûn


KEVSER SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
1 – İnna a’taynakelkevser.
2 – Fesalli lirabbike venhar.

3 – İnne şanieke hüvel’ebter.


KÂFİRÛN SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a’büdü mâ ta’büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd

6- Leküm dînüküm veliye dîn


NASR SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

TEBBET SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesedMezarlıkta Okunacak Dualar

KUNUT DUASl 1
Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük

ve nahleu ve netrükü men yefcürük.


KUNUT DUASl 2
Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.


ALLAHÜMME SALLİ DUASl
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

İnneke hamidün mecîd.


ALLAHÜMME BARİK DUASl
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

İnneke hamidün mecîd.


SÜBHANEKE DUASl
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük
ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.
(vecelle senâük)* bölümü sadece cenaze namazlarında

(ve teâlâ ceddük’ten sonra)  eklenerek okunur.Mezarlıklarda en çok okunan sure Yasin suresidir. Yasin suresinin okunuşu aşağıdaki şekildedir.

Bismillahirrahmânirrahîm.
(1) Yâsîn
(2) Vel Kur’ân-il hakîm
(3) İnneke leminel mürselîn
(4) Alâ sırâtın müstakîm
(5) Tenzîlel azîzirrahîm
(6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn
(7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn
(8) İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn
(9) Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min galfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
(10) Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn
(11) innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
(12) İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
(13) Vadrib lehüm meselen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn
(14) İz erselnâ ileyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileyküm mürselûn
(15) Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzelerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn
(16) Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ ileyküm lemürselûn
(17) Vemâ aleynâ illel belâgul mübîn
(18) Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû le nercümenneküm
vele yemessenneküm minnâ azâbün elîm
(19) Kâlû tâirüküm meaküm ein zikkirtum bel entüm kavmün müsrifûn
(20) Vecâe min aksalmedineti racülün yes’â kâle yâ kavmittebiul mürselîn
(21) İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve hüm muhtedûn
(22) Vemâ liye lâ a’büdüllezî fetarenî ve ileyhi türceûn
(23) Eettehizü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bi-durrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey’en velâ yünkizûn
(24) İnnî izen lefî dalâlin mübîn
(25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
(26) Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn
(27) Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn
(28) Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn
(29) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
(30) Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn
(31) Elem yerev kem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn
(32) Ve in küllün lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn
(33) Ve âyetün lehümül ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’külûn
(34) Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîliv ve a’nâb ve feccernâ fîha minel uyûn
(35) Liye’külû min semerihî vemâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn
(36) Sübhânnellezî halekal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya’lemûn
(37) Ve âyetün lehümülleyü neslehu minhünnehâre fe izâhüm muzlimûn
(38) Veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm
(39) Velkamere kaddernâhü menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm
(40) Leşşemsû yenbegî lehâ en tüdrikel kamere velelleylü sâbikunnehâr ve küllün fî felekin yesbehûn
(41) Ve âyetül lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn
(42) Ve halâknâ lehüm min mislihî mâ yarkebûn
(43) Ve in neşe’ nugrıkhüm felâ sarîha lehüm velâhüm yünkazûn
(44) İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn
(45) Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ halfeküm lealleküm türhamûn
(46) Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu’ridîn
(47) Ve izâ kîle lehüm enfikû mim mâ rezakakümüllâhü, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut’ımü menlev yeşâullâhü et’ameh, in entüm illâ fî dalâlin mübîn
(48) Ve yekûlûne metâ hâzel va’dü in küntüm sâdikîn
(49) Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn
(50) Felâ yestetîûne tavsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn
(51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
(52) Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekal mürselûn
(53) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un ledeynâ muhdarûn
(54) Felyevme lâ tuzlemu nefsün şeyen velâ tüczevne illâ mâ küntüm tâ’melûn
(55) İnne ashâbel cennetil yevme fîşüğulin fâkihûn
(56) Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel erâiki müttekiûn
(57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn
(58) Selâmün kavlen min rabbin rahîm
(59) Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn
(60) Elem a’hed ileyküm yâ benî âdeme en lâ tâ’buduşşeytân innehû leküm adüvvün mübîn
(61) Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
(62) Ve lekad edalle minküm cibillen kesîran efelem tekûnû ta’kılûn
(63) Hâzihî cehennemülletî küntüm tûadûn
(64) lslevhel yevme bimâ küntüm tekfürûn
(65) Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn
(66) Velev neşâü letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
(67) Velev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû mudıyyev velâ yerciûn
(68) Ve men nüammirhü nünekkishü filhalkı, efelâ ya’kilûn
(69) Ve mâ allemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî leh in hüve illâ zikrün ve kur’ânün mübîn
(70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn
(71) Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîna en âmen fehüm lehâ mâlikûn
(72) Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’külûn
(73) Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn
(74) Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn
(75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn
(76) Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na’lemü mâ yüsirrûne vemâ yu’linûn
(77) Evelem yeral insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
(78) Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah kale men yuhyil izâme ve hiye ramîm
(79) Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merrah ve hüve bikülli halkın alîm
(80) Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
(81) Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ ey yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul alîm
(82) İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün, feyekûn

(83) Fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey’in ve ileyhi türceûn.


MÜLK SURESİ

1-Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
2- Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru.
3- Elleziy haleka seb’a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci’ılbasare hel tera min futurin.
4- Summerci’ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
5- Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce’alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a’tedna lehum ‘azabesse’ıyri.
6- Ve lilleziyne keferu birabbihim ‘azabu cehenneme ve bi’selmasıyru.
7- İza ulku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye tefuru.
8- Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet’kum neziyrun.
9- Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
10- Ve kalu lev kunna nesme’u ev na’kılu ma kunna fiy ashabisse’ıyri.
11- Fa’teref’u bizenbihim fesuhkan liashabisse’ıyri.
12- İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
13- Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu ‘aliymun bizatissuduri.
14- Ela ya’lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
15- Huvelleziy ce’ale lekumul’arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
16- Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul’arda feiza hiye temuru.
17- Em emintum men fiyssemai en yursile ‘aleykum hasıben feseta’lemune keyfe neziyri.
18- Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
19- Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey’in basıyrun.
20- Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
21- Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy ‘utuvvin ve nufurin.
22- Efemen yemşiy mukibben ‘ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ‘ala sıratın mustekıymin.
23- Kul huvelleziy enşeekum ve ce’ale lekumussem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune.
24- Kul huvelleziy zereekum fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerune.
25- Ve yekulune meta hazelva’du in kuntum sadikıyne.
26- Kul innemel’ılmu ‘ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
27- Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde’une.
28- Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me’ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min ‘azabin eliymin.
29- Kul huverrahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi tevekkelna feseta’lemune men huve fiy dalalin mubiynin.

30- Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye’tiykum bimain me’ıynin.


NEBE SURESİ – AMME SURESİ

Amme yetesaelune
Aninnebeil’azıymi.
Elleziy hum fiyhi muhtelifune.
Kella seya’lemune.
Sümme kella seya’lemune.
Elem nec’alil’arda mihaden.
Velcibale evtaden.
Ve halaknakum ezvacen.
Ve ce’alna nevmekum subaten.
Ve ce’alnelleyle libasen
Ve ce’alnennehare me’aşen.
Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.
Ve ce’alna siracen vehhacen.
Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen.
Linuhrice bihi habben ve nebaten.
Ve cennatin elfafen.
İnne yevmelfasli kane miykaten.
Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen.
Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
İnne cehenneme kanet mirsaden
Littağıyne meaben.
Labisiyne fiyha ahkaben.
La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
İlla hamiymen ve ğassakan
Cezaen vifakan.
İnnehum kanu la yercune hısaben.
Ve kezzebu biayatina kizzaben.
Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben.
Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben.
İnne lilmuttekıyne mefazen.
Hadaika ve a’naben.
Ve keva’ıbe etraben.
Ve ke’sen dihakan.
La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben.
Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben.
Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani
la yemlikune minhu hıtaben.
Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune
illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet

yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.


TEKASÜR SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elhakümüt tekasür
2- Hatta zürtümülmekabir
3- Kella sevfe ta’lemun
4- Sümme kella sevfe ta’lemun
5- Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn
6- Le teravünnelcehıym
7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn

8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym


KELİME-İ ŞEHADET

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”


KELİME-İ TEVHİD

“La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah”Mezarlığa Girerken ve Mezar Başında okunacak dualar  konumuzdan sonra sitemizde bulunan diğer  konularımıza aşağıdaki  linklerden kolayca ulaşabilirsiniz… Dostkelimeler.com


SİTEMİZDEKİ TÜM DUALAR için burayı kullanabilirsiniz…

Duanın Kabul Olacağı Vakitler

Seyyidü’l-istiğfar duâsı

Göz hastalıkları için okunacak dualar


0
be_endim
Beğendim
1
mutluyum
Mutluyum
0
d_n_yorum
Düşünüyorum
0
_a_rd_m
Şaşırdım
0
sinir_oldum
Sinir oldum
Mezarlığa Girerken ve Mezar Başında Okunacak Dualar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Dostkelimeler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...