Kötülük ile ilgili hadisler

Kötülük ile ilgili hadisler

Kötülük ile ilgili hadisler
Rasulullah Efendimiz sav.’in kötülük ile ilgili olduğunu düşündüğümüz hadislerini aşağıda sıralamaya çalıştık. Umarız faydalı olur.

Kötülük ile ilgili hadisler, kötülük ile ilgili hadisi şerifler

Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman, onu eli ile değiştirsin, gücü yetmezse dili ile değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile buğzetsin. Bu imanın en zayıfıdır. Hadis-i Şerif
Şayet iyilik etmeye gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme. Kötülük etmemek de, nefsin için verilmiş bir sadakadır. Hadis-i Şerif
Ravi : Huzeyfe
Hadis : Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sakın sizden kimse kararsız olup da: “Ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, Kötülük yaparsa ben de Kötülük yaparım” demesin. Aksine, nefsinizi sabit tutun, halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın, Kötülük yaparsa zulme yer vermeyin.” Kütübü sitte Hadis No : 5863
Ravi : Ali r.a.
Hadis : Resulullah (sa)`ın kılıncının kabzasında şu ibareyi bulduk: “Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana Kötülük yapana iyilik yap! Aleyhine de olsa hakkı söyle!” [Rezin tahriç etmiştir.]
Kütübü sitte Hadis No :5839
Ravi : Ebu Said
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim temiz rızık yer ve sünnete uygun amelde bulunur, halk da kendisinden bir Kötülük gelmeyeceği hususunda güven duyarsa cennete girdi demektir.” “Bir adam: “Ey Allah`ın Resulü! Bugün insanlar arasında böyleleri çoktur!” dedi. Aleyhissalatu vesselam da: “Benden sonraki zamanlarda da olacaklar!” buyurdu.
Kütübü sitte Hadis No :4686
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah bir kuluna hayır murad etti mi onun cezasını tacil edip dünyada verir; bir kulu hakkında da Kötülük murad ettimi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir.”

Kütübü sitte Hadis No : 4695

Ravi : Urs İbnu Amire el-Kindi
Hadis : Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Yeryüzünde bir Kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te`yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar görür.”
Kütübü sitte Hadis No : 95
Ravi : Ebu Musa
Hadis : Resulullah (sav) “Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir” buyurdu. Kendisine: “Ya bulamayan olursa?” diye soruldu. “Eliyle, çalışır, hem şahsı için harcar hem de tasadduk eder” cevabını verdi. “Ya çalışacak gücü yoksa?” diye soruldu “Bu durumda, sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder” dedi. “Buna da gücü yetmezse?” dendi. “Ma`rufu veya hayrı emreder” dedi. “Bunu da yapmazsa?” diye tekrar sorulunca: “Kendini başkasına Kötülük yapmaktan alıkor. Zira bu da bir sadakadır” buyurdu.
Kütübü sitte Hadis No : 186
Ravi : Ali İbnu`l-Hüseyn
Hadis : Safiyye (ra) buyurdu ki: “Hz. Peygamber (sav) i`tikafta iken ziyaret maksadıyla geceleyin yanına uğradım. Bir müddet konuştuk. Sonra geri dönmek üzere kalktım. Uğurlamak üzere de o kalktı. Kapıya kadar gelmişti ki, Ensar`dan iki kişi oradan geçiyordu. Hz. Peygamber (sav)`i görünce hızlandılar. Resulullah (sav): “Ağır olun dedi, şu yanımdaki Huyey`in kızı Safiyye`dir.” Onlar “Subhanallah, dediler bu da ne demek ey Allah`ın Resulü” Hz. Peygamber (sav): “Şeytan, insana, damarlardaki kan gibi nüfuz eder. Ben, onun kalplerinize bir Kötülük atmasından korkarım” buyurdu.”
Kütübü sitte Hadis No : 103

 Kötülük ile ilgili hadisler devam ediyor…

Ravi : İbnu Abbas
Hadis : “Ne (her) iyilik, ne de (her) Kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel yol ne ise onunla önle. O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile, sanki yakın dost(un olmuş)tur. Bu (en güzel haslete), sabredenlerden başkası kavuşturulmaz. Buna büyük bir hisseye malik olandan gayrisi eriştirilmez” (Fussilet, 34-35) ayetiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “(Ayette kastedilen en iyi yol) öfke anındaki sabır, kötülüğe maruz kalındığı andaki aftır. İnsanlar bunları yaptıkları takdirde, Allah onları korur, düşmanları da kendilerine eğilir. Sanki samimi dost olur.”
Kütübü sitte Hadis No :777
Ravi : Ala İbnu Ziyad
Hadis : Anlattığına göre, cehennemi zikrederken bir adam kendisine: “Niye milleti ümidsizliğe sevkediyorsun?” diye müdahale etti. O da: “Allahu Teala: “Ey kendilerine Kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah`ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir” (Zümer, 53) ve: “Aşırı gidenlerin ateşlikler olduklarında şüphe yoktur” (Mü`min 43) buyurmuş olunca, ben ümidsizliğe düşürebilirim. Ne var ki, siz kötü amellerinize rağmen cennetle müjdelenmekten hoşlanıyorsunuz. Halbuki Allah, Muhammed (sav)`i itaat edenler için cennetle müjdelemek, isyan edenler için de cehennemle korkutmak üzere gönderdik dedi. (Hadis muallaktır.)
Kütübü sitte Hadis No : 774
Ravi : İbnu Mesud
Hadis : Beş ayet vardı ki onları bütün dünya ve içindekilerle değişmem. Bunlar şunlardır: 1- “Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz” (Nisa 31). 2- “Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz, zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir” (Nisa 4). 3- “Biz her peygamberi ancak, Allah`ın izniyle, itaat olunması için gönderdik. Onlar, kendilerine yazık ettiklerinde, sana gelip Allah`tan mağfiret dileseler ve Peygamber de onlara mağfiret dileseydi, Allah`ın tövbeleri daima kabul ve merhamet eden olduğunu görürlerdi” (Nisa 64). 4- “Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah`a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur” (Nisa 18). 6- “Kim Kötülük işler veya kendine yazık eder de, sonra Allah`tan bağışlama dilerse, Allah`ı mağfiret ve merhamet sahibi olarak bulur” (Nisa 110). Rezin tahric etmiştir.
Kütübü sitte Hadis No : 548

 Kötülük ile ilgili hadisler devam ediyor…

Ravi : Urve İbnu Amir el-Kureşi
Hadis : Resulullah (sav)`ın yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Buyurdular ki: “Bunun en iyisi fe`l (uğur çıkarma)dır. (Uğursuzluk inancı) bir müslümanı yolundan alıkoymasın. Biriniz hoşlanmadığı bir şey görecek olursa şu duayı okusun: “Allahümme la ye`ti bi`l-hasenatı illa ente ,ve la yedfe`u`s-Seyyiati illa ente vela havle ve la kuvvete illa bike. (Allahım! Hayrı ancak sen verebilirsin, kötülüğü de ancak sen defedebilirsin. (İbadet, çalışma, korunma vs. için muhtaç olduğumuz) güç ve kuvvet de ancak sendendir.)

Kütübü sitte Hadis No : 4092

Ravi : İbnu Abbas
Hadis : “Ne (her) iyilik, ne de (her) kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel yol ne ise onunla önle. O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile, sanki yakın dost(un olmuş)tur. Bu (en güzel haslete), sabredenlerden başkası kavuşturulmaz. Buna büyük bir hisseye malik olandan gayrisi eriştirilmez” (Fussilet, 34-35) ayetiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “(Ayette kastedilen en iyi yol) öfke anındaki sabır, kötülüğe maruz kalındığı andaki aftır. İnsanlar bunları yaptıkları takdirde, Allah onları korur, düşmanları da kendilerine eğilir. Sanki samimi dost olur.”
Kütübü sitte Hadis No : 777
Ravi : Yahya İbnu Ebi Raşid
Hadis : İbnu Ömer`den naklettiğine göre, İbnu Ömer (ra) Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işitmiştir: “Kim şefaat ederek, Allah`ın haddlerinden birinin tatbik edilmesine mani olursa Aziz ve Celil olan Allah`a muhalefet etmiş olur. Kim bilerek batıl bir davayı kazanmaya çalışırsa ondan vazgeçinceye kadar Allah kendisine buğzeder. Kim mü`mine onda olmayan bir kötülüğü nisbet öderse, bundan tevbe edinceye kadar cehennemliklerin vücudlarından çıkan irinlerden hasıl olan çirkefin içine iskan eder. Kim haksız bir davaya yardımcı olursa, Allah`ın gazabını kazanmış olarak döner.”

Kütübü sitte Hadis No : 1649

Ravi : Ata İbnu Yesar
Hadis : Abdullah İbnu Amr İbni`l-As (ra)`a rastladım ve: “Resulullah (sav)`ın Tevrat`ta zikredilen vasıflarını bana söyle” dedim. Bunun üzerine hemen: “Pekala dedi ve devam etti: Allah`a yemin olsun! O, Kur`an`da geçen bazı sıfatlarıyla Tevrat`ta da mevsuftur (ve şöyle denmiştir): “Ey Peygamber, biz seni insanlara şahid, müjdeleyici ve korkutucu (Ahzab 45) ve ümmiler için de koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve elçimsin. Ben seni mütevekkil diye tesmiye ettim. O, ne katı kalpli, ne de kaba biri değildir. Çarşı pazarda rastgele bağırıp çağırmaz. kötülüğü kötülükle kaldırmaz, bilakis affeder, bağışlar. Allah, bozulmuş dini onunla tam olarak ikame etmeden onunla kör gözleri, sağır kulakları, paslanmış kalpleri açmadan onun ruhunu kabzetmez.”

Kütübü sitte Hadis No : 5558

Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Hz. Ömer (ra), el-Cabiye`de bize hitaben: “Ey insanlar,” dedi. “Ben, (şu hutbeyi okumak üzere) aranızda kalkıyorum, tıpkı, Resulullah (sav)`ın da bizim aramızda kalktığı gibi. (O kalkıp) şöyle demişti: “Size Ashabınız, sonra da onların peşinden gelecekleri (sonra da bunların peşinden gelecekleri) tavsiye ediyorum. Daha sonra (gelenler arasında) yalan, öylesine yayılacak ki, kişi, kendisinden yemin taleb edilmediği halde yemin edecek, şahidliği istenmediği halde şehadette bulunacak. Haberiniz olsun, bir erkek bir kadınla baş başa kaldı mı onların üçüncüsü mutlaka şeytandır. Size cemaati tavsiye ederim. Ayrılıktan sakının. Zira şeytan, tek kalanla birlikte olur. İki kişiden uzak durur. Kim cennetin ortasını dilerse, cemaatten ayrılmasın. Kimi yaptığı hayır sevindirir ve kötülüğü de üzerse, işte o, mü`mindir.
Kütübü sitte Hadis No : 3449
Kötülük ile ilgili hadisler konumuzdan sonra diğer başlıklarımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz…. Semih YAŞAR

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar