Yalan ile ilgili hadisler

Yalan ile ilgili hadisler

Yalan ile ilgili hadisler

Senin doğru söylediğine inanan bir (adama değil) kardeşine yalan söylemen, en büyük hainliktir. Ahmed b. Hanbel(Müsned, 4/183); Ebu Davud(Edeb,71)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ey insanlar! Pervanenin ateşe atılması gibi sizi yalanın peşine düşmeye sevkeden şey nedir? Halbuki, üç yer hariç yalanın her çeşidi ademoğluna haramdır: Bu üç yere gelince: 1) Erkeğin, rızasını sağlamak için hanımına yalanı, 2) Harpte söylenecek yalan. Çünkü harp bir hileden ibarettir. 3) İki Müslümanın arasında sulhu sağlamak kasdiyla söylenen yalan.” Esma Bintu Yezid – kütübü sitte hadis no : 5209

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Benim hakkımda yalan söylemeyin. Zira benim üzerime yalan uyduran cehenneme girer.” Hz.Ali – kütübü sitte hadis no : 5213

Resulullah (sav): “yalan şehadet Allah`a şirkle bir tutulmuştur!” buyurdular ve şu ayeti okudular. (Mealen): “…Putlara tapmak gibi bir pislikten ve yalan sözden de kaçının.” (Hacc 30). Eymen İbnu Hureym İbni Fatih – kütübü sitte hadis no : 4910

Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Üç kişi vardır ki, Allah kıyâmet gününde onlara söylemez, onlara iltifat buyurmaz; (birincisi) o kimseler ki, metâına revâc vererek ve: (vaktiyle) buna (şimdi) verilen fiattan fazla bedel verilmiştir, diye yalan yere and içer. (İkincisi) o kimsedir ki, müslüman bir kişinin malını koparmak için ikindiden sonra (malını satışa çıkarır da) yalandan Allah adına and içer. (Üçüncüsü de) o kimsedir ki, suyunun fazlasını (susuzlardan) esirger. Allah da (kıyâmet gününde) ona: – Bu gün ben, fadl-ü ihsânımı senden esirgerim; nasıl sen, (vaktiyle) kesb-i yemînin olmıyan bir suyun fazlasını (susuzlardan) diriğ ettinse! buyurur. Ebu Hureyre – Sahihi buhari hadis no : 1068 Yalan ile ilgili hadisler

Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in zevce(-i pâkize)si Âişe(-i Sıddîka) radiya`llâhu anhâ`dan sened-i muttasıl ile rivâyet olunuyor ki, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem namaz(ın sonun)da: … diye duâ buyururdu. Biri kendisine: “Mağremden (yâni borçtan) ne de çok istiâze ediyorsun!” dedi. Bunun üzerinde: “İnsan borçlandığı vakit söz söyler de yalan uydurur, söz verir de sözünde duramaz” buyurdu. Ümmü`l-mü`minîn Âişe – Sahihi buhari hadis no : 460

Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: (İbn-i Mes`ûd bir mecliste) [Resûl-i Ekrem: – Her kim müslümân bir kimsenin malını koparmak için yemîninde yalancı olarak and içerse, kıyâmet gününde o, Cenâb-ı Hakk`ın gazâbına uğrayarak Allah`a mülâkî olur, buyurdu. Ve müteâkıben Resûl-i Ekrem Allah Azze ve Cell`in: – Onlar ki Allah`ın ahdini ve kendi yemînlerini çok az bir para ile satarlar. İşte bunların âhirette hiç nasîbi yoktur:

Kıyâmet günü Allah onlara söylemiyecek, onlara iltifât etmiyecek, onları temize çıkarmıyacak. Onların yalnız nasîbi, kendilerini ağrıtıp inleten müdhiş bir azâbtır, meâlindeki kavl-i şerîfini inzâl buyurduğunu bildirdi,] demiştir. Bu sırada (meclise) Eş`as İbn-i Kays gelmiş ve sâmiîne: – Ebû Abdurrahmân (İbn-i Mes`ûd) size ne anlatıyor?. Bu âyet benim hakkımda nâzil oldu. (Şöyle ki:) amuca-zâdemin tarlasında bir kuyum vardı. (O, bunu inkâr ediyordu.) Resûlullah bana: – Şâhidlerini hazırla! buyurdu. Ben: – Şâhidlerim yoktur, dedim. Resûlullah: – Öyle ise yemîn etmesini iste! buyurdu. Ben: – Yâ Resûla`llah! yalan yere yemîn eder, dedim. Bunun üzerine Resûlullah: – (Her kim bir müslümânın malını koparmak için yalan yere yemîn ederse…) hadîsini îrâd etti. Allah Azze ve Cell de Resûlullah`ı tasdîk ederek bu âyeti inzâl buyurdu, demiştir. Abdullâh b. Mes`ûd – Sahihi buhari hadis no : 1064 Yalan ile ilgili hadisler

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Dört şey, her kimde bulunursa hâlis münâfık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münâfıklıkdan bir haslet kalmış olur. (Bunlar da) kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıyânet etmek, söz söylerken yalan söylemek, ahdettiğinde ahdini tutmamak, husûmet (iddiâ ve mürâfaa) zamânında da hakdan ayrılmaktır. Abdullâh b. Amr b. Âs – Sahihi buhari hadis no : 32

Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, dediği rivâyet olunmuştur: (Üç şey) yalan ve iftirânın en büyüklerindendir: Kişinin kendi babasından başkasına Neseb iddia etmesi; yâhut (rü`yâsında) görmediği bir şeyin kendisine rü`yâda gösterildiğini iddia eylemesi, yâhud da Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in söylemediği bir şeyi söyledi demesi. Vâsile İbn-i Eska` – Sahihi buhari hadis no : 1428

Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Benim tarafımdan (teblîğ edilen Kur`an`dan) bir âyet olsun (halka) ulaştırınız, (öğretiniz!) Benî İsrâil (in ibretli kıssaların) dan da haber verebilirsiniz!. Bun(u haber vermek) de beis yoktur. Her kim de (benim söylemediğim bir şey`i söyledi diye) bile bile bana yalan isnâd ederse, o da Cehennem`deki yerini hazırlasın! Abdullâh b. Amr b. Âs – Sahihi buhari hadis no : 1411

Şöyle demiştir: Nebiyy-i ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Benim adımı (kendinize, yâhud birbirinize) takınız. Künyemi de (yâni Ebû`l-Kâsım künyesini) de takınmayınız. (Şu da ma`lûm olsun ki,) her kim beni rü`yâda görürse hakîkatte beni görmüş olur. Zîrâ şeytan benim sûretime temessül edemez. Bir de, her kim benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa Cehennem`deki yerine hazırlansın. Ebu Hureyre – Sahihi buhari hadis no : 92

Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Bâyi` ile müşteri (biribirinden) ayrılmadıkça, yâhud ayrılana kadar hıyâre mâliktirler. Bunlardan her biri dürüst olup da (sil`a ve semene âid husûsâtı biribirine) bildirirlerse, bu bey` (ü şirâ) ları kendilerine mübârek kılınır. Eğer tarafeyn (mâlin, semenin aybını) gizler de yalan söylerlerse, bu bey` (ü şirâ) larının bereketini giderilir. Hakîm İbn-i Hizâm – Sahihi buhari hadis no : 970

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Her kim sana Muhammed salla`llahu aleyhi ve sellem Allah`ın ona gönderdiği İslâmî umdelerden bir şeyi sakladı (teblîğ etmedi) derse, muhakkak ki o yalan söylemiştir. Çünkü Allahu Teâlâ bana: “Ey Peygamberim, sana Rabbin tarafından indirilenlerin hepsini tebliğ et!” diye emrederdi. Ümmü`l-mü`minîn Âişe – Sahihi buhari hadis no : 1696

Rivâyete göre şöyle demiştir: Her kim Muhammed salla`llahu aleyhi ve sellem (uyanık olarak baş göziyle) Rabb`ını gördü sanırsa, en büyük yalan irtikâb etmiş olur. Lâkin muhakkak olan şudur ki, Resûlullah Cibrîl`i ufkun arasını kaplamış olduğu halde hakîkî sûret ve hilkatinde görmüştür. Ümmü`l-mü`minîn Âişe – Sahihi buhari hadis no : 1136

Rivâyet olunduğuna göre müşârün-ileyhâ, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: “Halk arasını düzelten ve bunun için hayır kasdiyle söz ulaştıran veya hayır kasdiyle (yalan) söyliyen, yalancı değildir” buyurduğunu işittim, demiştir. Ukbe kızı Ümm-i Gülsüm – Sahihi buhari hadis no : 1156

Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Münâfık`ın alâmetleri üçtür. Söz söylerken yalan söyler. Va`d ettiği vakit sözünde durmaz. Kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıyânet eder. Ebu Hureyre – Sahihi buhari hadis no : 31 Yalan ile ilgili hadisler

Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Kim ki, yalan söylemeği ve yalanla amel etmeği bırakmazsa, Cenâb-ı Hak o kimsenin yemesini, içmesini, bırakmasına hiç kıymet vermez, iltifât buyurmaz. Ebu Hureyre – Sahihi buhari hadis no : 902

Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: “yalanlardan en büyük yalan rü`yâsında görmediği şeyi iki göziyle görmek iddi`âsıdır” buyurduğu rivâyet olunmuştur. Abdullâh b. Ömer – Sahihi buhari hadis no : 2110

Mugîre, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, demiştir: Benim ağzımdan yalan söylemek, başka bir kimseyi dedi diye yalan söylemek gibi değildir. Her kim bile bile benim ağzımdan yalan uydurursa Cehennem`deki yerine hazırlansın! Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu da işittim: Hangi meyyit ki, ona nevha ve figân edilirse, bu nevha sebebiyle azâb olunur. Muğîre b. Şu`be – Sahihi buhari hadis no : 640 Yalan ile ilgili hadisler

Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işitdim, buyurdu ki benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem`deki yerine hazırlansın. Buhârî`ye göre: Rib`ıyy b. Hırâş, Alî (b. Ebî Tâlib) radiya`llâhu anh`den Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in “Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem`e girsin.” buyurduğunu işittiğini kendisinden duymuş. Alî b. Ebî Tâlib – Sahihi buhari hadis no : 90

Yalan ile ilgili hadisler konumuzdan sonra diğer konularımıza da bakabilirsiniz… Semih YAŞAR

Yalan ile ilgili ayetler

Yalanla ilgili sözler

Yalan ile ilgili atasözleri

Yalan Hikayeleri

Yalan ile ilgili hadisler

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar