Er Rezzak isminin anlamı

featured

Selam dostlar, konumuzda Yüce Allah cc. Hazretlerinin isimlerinden Er Rezzak isminin anlamı, Er-Rezzak Fazileti, Ya Rezzak Fazileti ve sırları, Ya Fettah Ya Rezzak okumanın Fazileti, Ya Fettah Ya Rezzak anlamı, Er-Rezzak zikir sayısı, Er-Rezzak Esması, Ya Rezzak 308 aramalarında sizlere yardımcı olacak şekilde paylaşmaya çalıştık.   Konunun sonuna Allah cc.  Kategorimize link verdik. Faydalı olması dileğimizdir.

Sizler de Ya Rezzak ismi ile ilgili paylaşım yapmak isterseniz  yorum bölümünden ekleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizlere daha iyi paylaşımlar yapmak için yol gösterecektir.

Dostkelimeler.com Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri ve deyimler platformu // Bizleri her türlü sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Konumuzun altında linkler mevcuttur.


Er Rezzak isminin anlamı


Rezzak isminin kısaca anlamı : Rızık ihsan edici, tekrar tekrar, bol bol rızık veren.

Kendisinden faydalanılan şey, Allah’ın (cc) canlı varlıklara faydalanmaları için nasibettiği ve sevkettiği şey anlamındaki rızık kelimesinden türemiş mübalağalı ism-i faildir. Sahip olunsun olunmasın yenilen, içilen değişik şekillerde kendisinden fiilen faydalanılan mülklere, hanıma, çocuklara, emeğe, ilme de rızık denilir.

Bunların rızık olmalarından şart faydalanılmış olmaktır Fiilen faydalanılmayan mal, mülk, evlad ü ıyal, ilim rızık değildir Yani malından, kudretinden, ilminden faydalanmayanlar aynı zamanda bunlarla rızıklanmış da değillerdir.

Mülk 15 âyette “haydin o arzın omuzlarında yürüyün de o yaratan latîf habîr’in rızkından yiyin” buyurulmaktadır. Buradaki emirler bu “yürüyüşün” hayat mücadelesinden çalışıp kazanma yani rızık meselesi ile ilgili olduğunu ifade eder. Bu yürüyüş gerek cihad, gerek ticaret, gerek ziraat, gerek sanayi ile ilgili herhangi bir gayret ve amel gibi sebep ve maksada da şamil olur.

Bu tür dünyevî faydalanmalara şamil olduğu gibi varlıkları müşahede, tetkik, ibret ve marifet edinmek, din ve erdemleri yaymak yoluyla mükâfat kazanmak gibi manevî rızıklara da şamildir. Bu izahlardan anlaşılan şey odur ki rızkın zahirî=bedenî olanı vardır: bedenle faydalanılanlar, Batınî=ruhî olanı vardır: Ruha faydası olanlar, ilim, marifet, iman … gibi

Ehlisünnete göre rızık, gelişip varlıklarını sürdürmeleri için, Allah’ın (cc) canlıların istifadesine sunduğu, kendisinden faydalanılan her şey.


Bu tarife göre :

1–Haramlar da helâller gibi rızıktır, ama sahibi günahkârdır, rızkını haram yoldan elde ettiği için,
2–İnsan dışındaki diğer varlıkların da yiyecek ve içecekleri rızıktır,
3–Her canlının kendine ait rızkı vardır, kimse başkasının rızkını yiyemez,
4–Yiyip içilmeyerek başkalarına verilenler de rızıktır,
5–Yegane rızık verici Allah’tır (cc), Allah’tan başka rızık verici yoktur,
Rızkın vericisinin Allah (cc) olduğunun anlamı :
1–O (cc), bütün rızıkların yaratıcısıdır,
2–Rızıklanmada zekânın rolü yoktur,
3–Rızık iman ve küfre göre değildir,
4–Çalışmaya göre de değildir
Dört tür rızıktan söz edilir:
1–Rızk-ı mazmun (garanti edilmiş rızık) hayatını devam ettirecek zarurî ihtiyaç olarak verilmesi garanti edilen yenilir, içilir, giyilir şeyler,
2–Rızk-ı maksum : Ezelde kısmete düşen rızık ve pay,
3–Rızk-ı memluk : Bir kimsenin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan mal,
4–Rızk-ı mev’ud : Salih kullara Allah (cc) tarafından vaat edilen rızık Bunlardan yalnızca ilki için tevekkül sözkonusu olur.

Allah (cc) insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmış, kaygılarının da görevleri olan kulluğu yerine getirmek olmasını istemiştir.

Bu maksatla da rızık kaygısı çekerek asıl kaygıları zarara uğramasın diye, onların hayatlarını devam ettirmeye yarayacak rızıkları garanti etmiştir. Allah (cc) rezzaktır, ondan başkasına Rezzak denemez, denilecekse râzık denilebilir. Zira Rezzak, rızık yaratandır ayni zamanda verendir, onu sebeplere bağlayanadır.

Râzıksa yaratılıp Allah (cc) tarafından kendisine ulaştırılanları başkalarına ulaştırır, Allah (cc) vermedikçe o da veremez.

Âyetlerde aynı zamanda Allah’ın (cc) hayrurrâzikîn olduğu belirtilmektedir (Sebe 34/39, Cum’a 62/11, Mâide 5/114, Hac 22/88, Müminûn 23/72)


Bu nitelemeyle anlatılmak istenen :

1–Asıl rızık vericinin Allah (cc) olduğu
2–Rızkın yaratıcısının Allah (cc) olduğu, diğerlerininse nakledici olduğu,
3–Hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini Allah’ın (cc) vereceği,
4–Allah (cc) verdiğinde bir karşılık beklemeksizin vereceği, diğerlerininse görevi ifa, övgüye ulaşmak, merhameti tatmin, kandırmak gibi bir sebeple karşılık bekleyerek vereceği,
5–Allah’ın (cc) rızık verirken başkalarına muhtaç olmadan verdiği,
6–Başkaları rızık verirken bile hem ona vermek için, hem de verme duygusuna sahip olmak için muhtaçtırlar,
7–Rızık verilen kimse minnet altında bulunmaktadır, Allah (cc) ise minnet altında bırakmaz.


Er Rezzak isminin anlamı
Er Rezzak isminin anlamı

Allah’ın (cc) rızıklandırması :

Allah’ın (cc) kahır isimleri dışındaki isimlerden canlıların iki şekilde istifade ettiklerini daha önce ifade etmiştik Rezzak ismiyle Allah’ın (cc) tecellîsi de iki şekilde gerçekleşir :

1–Umumî rızıklandırma : İyi-kötü, insan-hayvan, mümin-kâfir, isteyen-istemeyen, çalışan-çalışmayan ayrımı bulunmaksızın gerçekleşir. Yaratılmayla ölüm arasında hayatlarının devamı için zarurî olanlarla rızıklandırma. Bu sınıfa giren zarurî ihtiyaçların bir kısmından varlığın kendisinin bile haberi yoktur ki rızıklandırmaktan haberi olsun. Hatta dilleriyle bile istemeyenler bilmedikleri için Ama Allah (cc) o ihtiyacı bile dua kabul eder.

2–Özel rızıklandırma: Bu şarta tabi olarak gerçekleşen rızıklandırmadır Bunda iyi-kötü, mümin-kâfir, Salih-fasık, çalışan-çalışmayan, isteyen-istemeyen ayrımları sözkonusu olur.

Kulun Allah’tan rızık talebiyle ilgili duası, kalbe faydalı olacak ilim, hidayet, marifet, Salih ameller, hikmet, güzel ahlâk, iman, ibadet, helâl yiyecek, helâl içecek, helâl giyecek, meşakkatsiz ve sonunda hesabı olmayacak rızık istemektir.

Kur’ân-ı Ker’im’de rızık kelimesi fiil olarak geldiğinde fail hep Allah’tır(cc) insanlara hiç izafe edilmemiştir Bundan anlaşılır ki rızık, ister birileri veya bir şeyleri vesile kılarak, isterse doğrudan doğruya olsun Allah’tandır (cc), O’na aittir Yine Kur’ân’da rızkın ne olduğunun tayin edilmediği, genel bırakıldığı âyetler en çok karşılaşılan âyetlerdir Bu da rızkın şümulünün ne kadar tutulduğuna işaret ediyor Bununla beraber tayin edildiği âyetler de yok değildir.


Bu âyetlere baktığımızda rızık çeşitleri olarak şunlar karşımıza çıkar:

1–Bütün canlıların yiyip içtiği gıdalar : “Gördünüz mü Allah’ın (cc) size rızık olarak indirdiği şeylerin bir kısmını haram ve bir kısmını helâl yaptınız” (Yunus 10/59)
2–Eti yenen, kurban edilen hayvanlar : “Kendilerine rızık olarak verilen hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın (cc) adını ansınlar” (Hac 22/28)
3–Meyvalar, ürünler: “…halkından Allah’a (cc) ve âhiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır” (Bakara 126)
4–Yağmur : “Allah’ın (cc) gökten rızık indirp onunla ölümünde sonra yeri diriltmesinde…” (Casiye 45/15)
5–Yer ve gökten gelenler : “Allah’ı (cc) bırakıp göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızık veremeyecek ve bunu asla yapamayacak olan şeylere mi tapıyorlar”(Nahl 16/73)
6–Cennet ehline verilecek olanlar : “onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir” (Mümin 40/40)
7–Nübüvvet : “(Hûd) Ey kavmim dedi, bakın, ya ben Rabb’imden bir delil üzerine isem ve bana kendinden güzel bir rızık vermişse?” (Hûd 11/88)


Allah’ın (cc) rızıklandırmasının muhatapları olarak da

1–Bütün canlılar : “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a (cc) ait olmasın” (Hûd 11/6)
2–Bütün insanlar : “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin Onları da sizi de biz rızıklandırıyoruz” (İsrâ 17/31)
3–Şehitler : “Allah (cc) yolunda öldürülenleri ölüler sanma Hayır diridirler, Rableri katından rızıklanmaktadırlar” (A-li İmran 3/169)
4–Cennet ehli : “ onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir” (Mümin 40/40)
Allah’ın (cc) rızıkları genişletmesi ve daraltması da sözkonusu olup bu iki durulmada ilgili iki ismi (BÂSIT, KÂBIZ) bulunmaktadır

Allah (cc) rezzaktır, herkesin rızkını takdir etmiştir İnsana düşen, dünya hayatında, Allah’ın (cc) rızık vericiliğine gerçekten inandığını gösteren bir tavır ve tarz üzere olduğunu göstermektir Onun rızık vericiliğini itham edercesine, alay edercesine rızık talebi insana yakışmaz Özellikle gayrı meşru rızık talepleri sadece talep olarak değil aynı zamanda Allah’ın (cc) rızık vericiliğini itham olarak da çok çirkindir Rüşvet, dalkavukluk, haram malları kabul, hırsızlık, din, iman ve mukaddesatı terk gibi.

Rasûlullah (sav) Efendimiz bize kuşları örnek verir de, “onlar der sabahleyin karınları aç yola çıkarlar, akşamleyin karınları tok dönerler, sizin tevekkülünüz de onlar gibi olsaydı sizi de rızıklandırırdı”

Ağaçlar da öyle : Ne güçleri var ne zekâları, ne istekleri Her taraftan kendilerine rızıklar gelir Doğan bir bebek de güç, istek ve zekâya sahip değildir Ona rızkı annesi vasıtasıyla gelir Gücü ve isteği gelişmeye başladığında ananın sütü kesilir Sonraları rızıklar bebekler gibi olur, sahibinin onları arayıp bulması gerekir Güç, genellikle insanların hırslarını tahrik eder, gayrımeşru taleplere sevkederAcziyet, mahrumiyet,masumiyet sebebidir aynı zamanda Güç, insanın Allah’a (cc) tevekkülünü zayıflatıyor Allah’ı (cc) vekil bilmedeki zaaf kendisini O’nun rızık vericiliğinde de gösteriyor.

Müminin rızık anlayışı, rızık kaygısı, rızka ulaşma biçimi aynı zamanda Allah’ı (cc) vekil bilme anlayışının da göstergesidir Tevekkülünün seviyesi konusunda bilgi verir İnsanların rızık endişeleri, onlara garanti edilmiş rızıkla ilgili değildir Konforlarıyla ilgili rızık endişeleridir Yani garanti edilmiş rızıkların kaybolacağından değil konforlarının kaybolacağından korkarlar.

Bir insanın rızkının geniş veya dar olması, o insanın Allah (cc ) katındaki kıymetini göstermez Bu kaderin bir cilvesidir Ama insanlar rızık genişliğini kendi yeteneklerin ve kıymetlerine, rızık darlığını da Allah’ın (cc) kendilerini küçük düşürmesine bağlarlar Bolluğu da darlığı da kul için bir imtihandır Allah (cc) katındaki kıymetini göstermez Kul Allah (cc ) katındaki kıymetini istikamet sahibi olup olmadığında aramalıdır.


Bu ismi ile Allah (cc)

1–Varlıkların ihtiyacı olan rızıklarını garanti etmiştir,
2–Özel rızıklar isteyenlere şartlarını açıklamıştır,
3–Rızıkların sahibine ulaşması için sebepler varetmiştir,
4–Bazı durumlarda vasıtasız da rızık göndermiştir,
5–Rızkı, verdiği kıymetin ölçüsü kılmamıştır,
6–Özel rızıklandırmada rolü olmakla beraber genel rızıklandırmada akıl, iman, insan, istemek… gibi ayrımları dikkate almamıştır
7–Sebepler yoluyla da gelse rızkın kendisinden bilinmesini ve kendisine şükredilmesini istemiştir,
8–Rızıklandırdıklarının da kendisi gibi, rızıklarından başkalarına infakını istemiştir,
9–Gayrı meşru rızık yollarını açıklamıştır.


Rasûlullah (sav) Efendimiz :

1–Asla rızık endişesi taşımamıştır, tevekkülü tamdır,
2–İnfakından tükenir korkusu içinde olmamıştır,
3–Sadece Allah’tan (cc ) beklemiş, kimseden bir şey beklememiştir,
4–Rızık değil kulluk kaygısı taşınmasında gayretli olmuştur,
5–Âhiret rızıklarının dünya rızıklarından çok daha önemli ve güzel olduğunu söylemiş ve insanları ona çağırmıştır,
6–Rızka ulaşma yollarının meşrularını seçmelerini istemiştir,
7–Köleleri, hayvanları, esirleri aç bırakmaktan nehyetmiştir,
8–Ailesi için kifaf-ı nefs edecek kadarını istemiştir, Allah’tan (cc)
9–Varlığına ve bolluğuna sevinmemiş, yokluğuna da üzülmemiştir.


Bizlere düşen

1–Rızık kaygısıyla kulluğumuzu terk etmemek,
2–Allah’ın (cc) vekâletine tam itimad etmek,
3–Kimseden bir şey istememek, verilince kabul etmek,
4–Yokluğun ve darlığın Allah’a (cc) olan tevekkül ve itimadımıza zarar vermesine imkân vermemek,
5–Varlığın ve bolluğun şımartmadığı, yokluğun ve darlığın üzmediği, azdırmadığı insan olmak,
6–Varlıkta ve darlıkta infak edici olmak,
7–Allah’ın (cc) garanti ettiği rızık için değil, gayretimize bağlı âhiret rızıkları için çaba sarfetmek,
8–Haliyle insanlara örnek olmak, diliyle de rızık konusunda tavsiyelerde bulunmak,
9–Hiçbir tavır ve konuşmasının Allah’a (cc) olan itimadına ve tevekkülüne aykırı olmaması gayretinde olmak
Ey benim Yüce Rabbim!


Ya Rezzak esmasının sonsuz fazileti ve faydası mevcuttur. En çok bilineni ise bu zikri dilinden düşürmeyenlerin manevi ve maddi sıkıntılarından kurtulması hadisesidir. Sabah namazı sonrasında “Ya Rezzak” tesbihi ile tüm aile bereketlenmektedir. Bu zikre devam edenlerin bir süre sonra zihinleri açılır.


er-Rezzâk ismini çalıştım bugün! Kelime anlamı, sözlükte yarattığı bütün mahlûkatın rızkını veren, ruh ve bedenlerinin gıdasının yaratan olarak belirtilen, Rezzâk isminin tecellilerini yaşadım bugün!

Sen, bedenimi rızıklandıran, ruhumu doyuran Rabbim! Sen, yeryüzünde, toprak üstünde veya altında, havada ve denizde yaşayan tüm canlıların ve de özellikle onların aralarında aciz ve zayıf olanların, beden güçlerinin ve sıhhatlerinin devamı için, ihtiyaçları olan rızkı, tam vaktinde ve hiçbirini unutmadan verensin RABBİM!

Zâriyât sûresi (51), 58: “Şüphesiz ki, Allah’ın Kendisidir Rezzâk (rızık veren), kuvvet sahibi, Metîn (sağlam olan)dir.”

Hûd sûresi (11), 6: “Yeryüzünde rızkı Allah’a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır.”

Rabbim, yarattığı her canlının rızkına kefil oluyor.

Ankebût sûresi (29), 60: “Nice hayvanlar var ki, rızkını (biriktirip yanında) taşımıyor. Çünkü onların da, sizin de rızkınızı Allah veriyor. O, her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir.”

Ey Allah’ım, Sen; rızkını tedarik edemeyen güçsüz, âciz, iktidarsız ve bir o kadar da çaresizlerin rızkını, hiç ummadıkları yerden verensin! Gözsüz elma kurdunu, leziz bir elmanın içinde yaşatan, onu, rızkıyla kuşatansın! Minicik karıncayı, yaz boyu çalıştırıp, kışa hazırlatansın!

Kaaf sûresi (50), 9-11: “Bir de gökten bereketli bir su indirip de onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Bunları kullara rızık olması için (yetiştirmekteyiz). O su ile ölü bir toprağa can verdik, işte kabirden (hayata) çıkış da böyledir.”

Ağaçların, hareket etme kabiliyeti yokken ve onlar bulundukları yerde, insanlara “tevekkülü öğreten dervişler” misali, rüzgârlarda salınıp, yapraklarına “hû” esmalı ilahiler söyletirken, rızklarını, gökten inen rahmetle ve topraktaki zengin minerallerle ağaçlara ulaştıransın Rabbim!

Hele hele, her yarattığının minik bir tasviri olan “yavrucuklara”, anaları vasıtasıyla rızklarını ulaştıran, mucize gıda süt ile onların saf ve temiz ağızlarına kadar uzatan ve bu tecelliler ile âleme, Rezzâk, Rahmân ve Azîz gibi nice isimlerini seyrettirensin Rabbim.

Bebekleri, anne şefkatiyle kucaklattırıp, rahmetle sarmalayansın Rabbim! Yavrusunu emziren her anneyi, kalp atışlarının senkronizminde bebeğiyle birleştiren ve o yavruyu maddî rızkla rızıklandırırken, ruh sağlığını kuvvetlendirerek, mânen de rızıklandıransın Rabbim!


Ya Fettah Ya Rezzak Beraber Kaç Kere Okunmalı? Her gün ebced değerleri toplamı olan 797 defa okumaya devam eden kimseler hayırlı kapılar açılır. Bu ismi şerifler hürmetine tüm kapalı kapılar açılır. Güneşin doğmasına az zaman kala (güneş doğmadan) 489 kez bu ismi şerif okunursa Allak kişiye kalbindeki niyeti verir.


Birsin! Büyüksün! Kudretin karşısında kulun ancak secdelerde Rabbim!

Mideye, bedenin sağlıklı halini korumak için gerekli rızka ulaşmanın yolunu “acıkma duygusu” ile verdiğin gibi, insan ruhunu, manevî rızklarla doyacak ve tatmin olacak şekilde donatan ve onu güzelliklere acıktırarak, “Aratansın” Allah’ım!

Kuluna, göz, kulak, kalp verip bunları “Rahmet” hazinelerinin anahtarı kılansın!

Göze, kâinattaki güzellikleri seyrettirip, onun sahibini bulmaya yöneltensin. Ve senin rızan doğrultusunda yaşayan kuluna, sana kavuşma yollarını açarak, en büyük rızk olan hidayetinle rızıklandıransın Allah’ım! Yeryüzünü imtihan sahası kıldığın kuluna “rızkı” da ayrı bir imtihan aracı edensin.

Şûrâ sûresi (42)’nde (12): “Göklerin ve yerin kilitleri O’na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla bilir.” buyuruyorsun Rabbim!

Fâtır sûresi (35)’nde (3): “Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah’tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. O’ndan başka ilâh yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?” buyurarak, bizleri uyarıyorsun Rabbim.


Rızkının artmasını ve evindeki yiyeceklerin bollaşmasını isteyen kişilerin mutlaka “Ya Rezzak” zikrine yönelmesi gerekmektedir. Bu zikre ek olarak “İnnallâhe huve’r-Razzâku zu-l-Kuvveti’l-Metîn” duasının edilmesi de tavsiye edilmektedir.


Âl-i İmrân sûresi (3)’nde (27): “Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın; ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” kelâmınla kullarına kendini anlatıyorsun Rabbim!

Yûnus sûresi (10)’nde (31): “De ki, “Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O, kulaklara ve gözlere hükmeden kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim?” Hemen “Allah’tır” diyecekler. De ki, “O halde Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” buyurarak, kulunu muhatabın kılarak, şereflendiriyorsun ve ona aklını kullanarak doğru yolu bulmayı öğretiyorsun. Bu “manevî rızklarını” iman eden gönüllere yağdırıyor, onları iman nuru ile, hidâyet rızkı ile doyuruyorsun Rabbim!

Dünya malı ile nimetlendirdiğin, rızkını geniş kıldığın kullarına, ahireti hatırlatıyor, Yâ-Sîn Sûresi’nde (47): “Onlara: “Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın” dendiği zaman, o kâfirler, mü’minler için: “Allah’ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?” dediler.” diyenlerden olmamamızı istiyorsun Allah’ım!

Münâfikûn sûresi (63)’nde (10): “Birinize ölüm gelip de: “Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım!” demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan (Allah) için harcayın.” buyuran Rabbim!

Bana verdiğin “rızkları” düşünüyorum ve ilk önce, aciz bedenimi saran hava, su ve güneş nimetlerin için teşekkür ediyorum!

Sonra, arızasız çalışan, muhteşem bir makine olan “bedenime”; Seni arayıp bulmakta bana büyük yardımcı olan “aklıma”; hep iyilik ve güzelliklere kodladığın için, yanlışlarımda beni hırpalayan, doğruları hissettirerek, beni hep hayırlara çekmeye çalışan “yüreğime” bakıyor, bu muhteşem nimetlerle donatılmanın şükrünü nasıl eda edebileceğimi düşünüyorum Allah’ım!

Kâinata, Senin varlığını anlatan İki Cihan Serveri Muhammed Mustafa’nın yol göstericiliğinde, Sana, Yüce Kelâmınla yalvarıyor ve Mâide sûresi (5)’nin 114’üncü âyeti ile; Hz. İsa’nın duası ile yöneliyorum Sana:
“Meryemoğlu İsa da: “Allah’ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve Senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!” dedi.”

Bizi, yeryüzünde Senin için yaşayıp, önümüze serdiğin manevî sofralardan nasipdâr olanlardan eyle Allah’ım! Verdiğin her nimeti paylaşanlardan ve Rezzâk isminin tecellilerini yaşayanlardan eyle bizi! Âmîn.Er Rezzak isminin anlamı konumuzdan sonra Allah cc. Teala Hazretlerinin diğer isimlerine de aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz…. Semih YAŞAR

ALLAH (CC)

Allah´ı hatırlatan sözler, Allah ile ilgili sözler

Allah´ın Sıfatları Nelerdir

ez-Zahir isminin anlamı

eş-Şekür isminin anlamı

eş-Şehid isminin anlamı

es-Semi isminin anlamı0
be_endim
Beğendim
0
mutluyum
Mutluyum
0
d_n_yorum
Düşünüyorum
0
_a_rd_m
Şaşırdım
0
sinir_oldum
Sinir oldum
Er Rezzak isminin anlamı
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Dostkelimeler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...