Vakıa Suresi Hakkında Bilgi

Vakıa Suresi Hakkında Bilgi

Vakıa Suresi Hakkında Bilgi

Vakıa Suresi Kur’ân-ı Kerîm’in elli altıncı sûresidir. Doksan altı âyet, bin ikiyüz yetmiş sekiz kelime ve yedi bin elli üç harftir.

Bazı alimler bu sûrenin doksan yedi ve diğer bazı alimler de doksan dokuz âyet olduğunu söylemişlerdir. Fasılası lam, elif, be, dal, mim, nun ve he harfleridir.

Vâkıa sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Seksen bir ve seksen ikinci âyetlerinin Medine’de nâzil olduğu rivâyet edilmektedir. Rahman sûresi ile kuvvetli bir bağı vardır.

Adını, birinci âyetteki vâkıa kelimesinden almıştır. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuar’n Dili, İstanbul 1971, VII, 4699

Vâkıa kelime olarak; olay, savaş, çarpışma ve belâ demektir. Âyette ise, kıyâmet olayı, sayhası, hadisesi anlamındadır. Kıyâmet olayında çeşitli şiddetler meydana geleceği için, burada vâkıa diye anılmıştır. el-Maverdî, en-Nuketu ve’l-Uyûnu, Beyrut 1992, V, 445

Sûrenin konusu vâkıa yani ahirettir. Genel olarak tevhid, ahiret ve Kur’ân bu sûrenin konusu olmaktadır. Sureye vâkıa, kıyâmet olayı ile giriş yapılmıştır.

“Olacak vâki olduğu (kıyâmet koptuğu) zaman, onun oluğunu (şimdi olduğu gibi) yalanlayacak kimse çıkmaz” Vâkıa sûresi 1 ve 2. ayet

Ondan sonraki âyetlerde, kıyâmet olayı kısa bir şekilde anlatılmış, ardından da insanların ûç sınıf olduğu haber verilmiştir.

“Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman, sağın adamları (amel defterleri sağ tarafından verilenler), ne uğurlulardır onlar! Solun adamları (amel deflerleri sol tarafından verilenler) ne uğursuzlardır onlar! Ve o sâbıklar, (o inançta ve amelde duraklamadan) ileri geçenler!” Vâkıa sûresi 7-10. ayetler

Bu âyetlerde ifâde edilen amel defterleri sol tarafından verilenler, tevhid inancım kabul etmeyen, ilâhî emirlere karşı çıkan ve her türlü kötülüğü işlemekten çekinmeyen kâfirlerdir. Amel defterleri sağ tarafından verilenler ise, tevhid inancına sahib olan, ameli salih ve imânı bütün mü’minlerdir. Sâbıklar da, Allah’a en yakın olan, hiç bir şüpheye kapılmadan imân ve salih amelde ileri giden, imân sahibi kişilerdir. Diğer bazı alimlerin görüşlerine göre ise, peygamberlerdir. el-Bedeviye, Esraru’t-Te’vîl Mısır 1955, II, 243

Ondan sonra gelen âyetlerde, amel defteri sağ tarafından verilecek mü’minlerle, imân ve salih amelde önde giden sâbıklara cennette verilecek nimetlerle mükâfatlar ve Allah’ın emirlerine muhâlefet eden kafirlere cehennemde verilecek cezalar geniş bir şekilde açıklanmıştır. Bilhassa küfür ehlinin inkâr ettiği ölümden sonraki diriliş için detaylı açıklamalar yapılmış, insanın acizli ve yüce Allah’ın üstün kudret ve irâdesi dile getirilmiştir.

Bu arada, bu hususları açıklayan Kur’ân hakkında bilgiler verilmiştir:

“O, elbette şerefli bir Kur’ândır. Korunmuş bir kitapta (mushafta, yahut Levh-i Muhfuz’da yazılı) dır. Ona (dış ve iç pisliklerden) temizlenenlerden başkası dokunamaz” Vâkıa sûresi 77-79. ayetler

Bu âyetlerde geçen “korunmuş kitap” ifâdesi hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı âlimler bunun Kur’ân olduğunu söylemişlerdir. Diğer bazı âlimler de bunu Levh-i Mahfûz olarak kabul etmişlerdir.

“Ona temizlenenlerden başkası dokunamaz” âyetine göre de, Kur’ân-ı Kerîm mukaddes kitabımızdır, Allah’ın kelâmıdır. Ona ta’zim ve hürmet gerekir. Fakihlerin ekseriyetine göre, abdestsiz olarak Kur’ân’a dokunmamak icâb eder. Bazı âlimler de, öğrenme ve öğretme gibi bazı zorunlu durumlarda, Kur’ân’a abdestsiz dokunmaya müsaade etmişlerdir. Bunun dışında abdest sizin, cünübün, hayız ve nifas halindeki kadınların Kur’ân’ı ellerine almaları, ona dokunmaları caiz değildir. Muhammed Ali es-Sabunî, Revâiu’l Beyn Tefsiru Âyati’l Ahkâm, Dımaşk 1977, II, 506 vd

Bu hususlar iyice açıklandıkdan sonra, sûrenin sonuna doğru, tekrar imân ehli olanlarla mükâfatları ve inkârcı olan küfür ehli ile azapları hatırlatılmıştır. Son olarak da, Yüce Allah tarafından bu vakıa’nın bir gerçek olduğu vurgulanmış ve Allah’ı tesbih etme istenmiş, taleb edilmiştir.

“Eğer sağcılardan (amel defteri sağ tarafından verilenlerden) ise, (ey sağcı!) sana sağcılardan selâm! Ama yalanlayıcı sapıklardan ise, kaynar sudan bir ziyâfet ve cehenneme atılma var. Kesin gerçek budur işte. Öyle ise, büyük Rabb’inin adını tesbih et” Vâkıa sûresi 90-96. ayetler

Abdullah b. Mesûd’u, ölüm hastalığında ziyâret eden Hz. Osman (r.a): “Sana bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?” demiş. Abdullah, buna ihtiyacı olmadığını söylemiş. Hz. Osman; “Senden sonra kızlarına kalır” demiş. O zaman Abdullah onu şu cevabı vermiştir: “Sen kızlarımdan korkma. Ben onlara Vâkıa sûresini okumalarını emrettim.” Ben, Peygamber (s.a.s)’in şöyle dediğini işitmiştim: “Her kim her gece Vâkıa sûresini okursa, ona fakirlik dokunmaz” İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Beyrut 1969, IV, 282

Peygamber Efendimizin Vakıa Suresi ile ilgili Hadisleri;

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez.” Kaynak : Beyhaki, Şu’abül-İmân, 2/491; İbni Sünni, Sahih, 680

Yine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.” buyurmuştur.  Kaynak : Fethu’l-Kadir, 5/146; Tıbyan Tefsiri, Vakı’a Suresi

Vakıa Suresi Hakkında Bilgi konumuzdan sonra Vakıa suresi ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz.

Vakıa Suresinin Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı

Vakıa suresinin Türkçe Meali 

Vakıa Suresinin fazileti ve sırları

Vakıa Suresi Hakkında Bilgi

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Facebookta bizi bulun
Sponsorlu Bağlantılar
Aşk Sözleri

oyunoynuyor.com