İsveç hakkında bilgi

İsveç hakkında bilgi

İsveç hakkında bilgi

İsveç Finlandiya ile Norveç arasında yer alan kuzey Avrupa ülkesidir. Yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Yüzölçümü: 449,964 km²’dir. Para Birimi İsveç Kronu’dur. Resmi dili bulunmamasına karşın de facto olarak İsveççe konuşulmaktadır. Fransızca, Almanca ve Fince de okutulmaktadır. Ancak küreselleşmenin etkisiyle İngilizce çok yaygın bir biçimde konuşulmaktadır. Başkenti Stockholm’dür. Toplam nüfusu 9,060,430 (84.)
 
Avrupa’nın kuzey batısında, Fin-İskandinav yaylasının bir kısmını kaplayan, bembeyaz karlarla ve yemyeşil tabiatla örtülü bir devlet. Kuzeydoğusunda Finlandiya, kuzeybatı ve batısında Norveç, doğusunda Baltık Denizi ile Botni Körfezi, güneybatısında Skagerrak ve Kattegat vardır.
Tarihi
İsveç’e ilk insan yerleşmeleri, eldeki belgelere göre M.Ö. 800 yıllarında İsveç’in güney ucunda görülmüştür. İlk İsveçliler zamanla kuzeye doğru yayılmaya başlamışlardır. Sonraları ticâret yapmak için Akdeniz’e açılmışlar, Romalılarla ticârî ilişkiler kurmuşlardır. İsveç’in adı Svear kabilelerinden gelir. Ülkenin başlangıç târihinde ülkenin güneyinde yerleşmiş olan Gotarlarla Svearlar arasında uzun süreli çatışmalar olmuştur. Svearların Gotarları Brevalla’da yenmesiyle İsveç Krallığı kurulmuştur. İsveç’e M.S. 4. yüzyıldan başlayarak bâzı Germen kabileleri göç etmişlerdir. Dokuzuncu yüzyılda İsveç kralları Normanların Batı Avrupa’ya yaptıkları akınlara katıldılar. Ama asıl gâyeleri doğuda bir takım topraklar elde etmekti. Doğuya yönelen İsveçliler Novgorod ve Kiev’i ele geçirerek, buralarda birer prenslik kurdular. Onuncu ve on birinci yüzyıllarda Norveç ve Danimarka ile aralıklı çatışmalara girdiler. On birinci yüzyılda Hıristiyanlık İsveç’te resmî din olarak kabul edildi. On ikinci yüzyılda kral olan Aziz Erik, Finlandiya’yı topraklarına kattı. On üçüncü yüzyılda ise, dört İskandinav ülkesi (İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya) Kalman Birliği adı ile bir tek otorite altında toplandılar (1397).
 
Kalman Birliği yaklaşık 125 yıl sürdü. Danimarka ile İsveç arasındaki zıtlaşmalar yoğunlaşınca, İsveç Kralı Gustaf Vafa, Danimarkalıları İsveç’ten kovarak birliğe son verdi. 1523’te İsveç Kralı Gustaf Vafa, İsveç’in bağımsızlığını îlân etti. 1520’lerde başlayan Lutherci Reform hareketleri başarıya ulaşınca, 1529’da Roma ile ilişkileri kesildi. Bunu tâkip eden 200 yıl içinde İsveç; Danimarka, Polonya ve Rusya’yla Baltık egemenliği için birçok savaşlar yapmıştır. Kral İkinci Gustaf Danimarka’yla barış imzalamış, Polonya Prusyasını ele geçirmiş, 30 yıl savaşlarına önemli katkıda bulunmuştur. Vestfalya Antlaşması ile (1648) İsveç büyük bir devlet olmuştur. Baltık Denizindeki hâkimiyeti, Ruslara Poltava’da İsveç orduları yenilince son bulmuştur (1709). Napolyon’un generallerinden Jean Buptiste Bernadotte 1818 yılında Ondördüncü Karl adıylaİsveç kralı olmuştur. Bugün İsveç’te hüküm süren kral âilesi bu soydandır. On dördüncü Karl döneminde İsveç ile Norveç birleşmiş bu birleşme 1905 yılında barışcı bir biçimde son bulmuştur. İsveç Birinci ve İkinci Dünyâ Savaşlarında tarafsız olarak kalmıştır. Günümüzde tarafsız politikasına ters düşeceği için Nato ve AET’ye girmemektedir. İsveç bugün Anayasal bir Monarşi ile idâre edilmektedir.
Fizikî Yapı
İsveç, İskandinav Yarımadasının 5/8’ini kaplar. İnce, uzun bir ülkedir. Kuzey kesimi kutup çemberinin içinde kalır. İsveç, İskandinav Yarımadasının güneyini kaplayan bir ırmaklar ve göller bölgesidir. Ülkede irili ufaklı 96.000 kadar göl vardır. İsveç’in kuzeybatısı dağlıktır. Kjölen Dağları ve İskandinav Alplerinin doğu yamaçları bu kesimdedir. Kjölen Dağları üzerinde İsveç’in en yüksek tepesi olan Kebneka (2123 m) bulunur. Kuzey bölgesi birçok ırmakla doludur. Bu ırmaklar güneyde Bothnia Körfezine dökülürler. Başlıca ırmakları; Klar, Une, Angerman, Dal, İndals, Pite, Lule, Kalij, Torne ve Skellette’dir. Kjölen Dağlarının yüksek yamaçlarında yüzlerce küçük buzul ovaları vardır. Norland Bothnia Körfezinde Kjölen Dağlarına kadar kat kat sıralanmış bir yayla dizisi bulunur. Büyük göller bölgesini birçok göl meydana getirmiştir. Bu göllerden en büyüğü 5545 km2lik Vanern Gölüdür. Diğer önemli gölleri ise Vattern, Jalmar ve Malar’dır. Kumsal sâhili olan Czania dışında İsveç kıyıları çoğunlukla kayalık ve küçük adalarla doludur. Baltık Denizinde bulunan Scania, Gotland ve Oland adaları tortul asıllı engebesiz ve düz topraklardan meydana gelmiştir.
İklim
İskandinav Dağlarının Atlas Okyanusu etkisinden koruduğuİsveç’in iklimi serttir. İklim güney ve kuzeyde iki ayrı karakter taşır. Güney yarıda Orta Avrupa iklimi, Kuzey yarıda ise Doğu Avrupa iklimi hâkimdir. Doğu bölümü Sovyetler Birliği yönünden gelen soğuk rüzgârların etkisi altındadır. Bu bölgede kış mevsimi uzun, yaz mevsimi kısadır. Kuzeyde yıllık ısı ortalaması +3, güneyde ise +7°C dir. En kuzeyde Ocak ayı -15°C, Haziran ayında ise +12°C dolayındadır. Yıllık yağış ortalaması güneybatıda 600 mm, kuzeyde ise 400 mm arasındadır.
Tabiî Kaynakları
Bitki örtüsü: İsveç’in yarısından fazlası % 55’i ormanlarla kaplıdır. Sık orman bölgelerinde en çok yetişen ağaç; gürgen, çam, ladin ve huş türleridir. Güneyde kışın yapraklarını döken orman ağaçları mevcuttur. Kuzeyde yüksek arazide orman bölgesi sona erip yerini kırlara ve açık alanlara bırakır. Lapland bölgesinde kutup bitkileri vardır. Bunlar bodur kayın ağaçları, seyrek çalılar ve tundralardır.
 
Mâdenler: İsveç mâden kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Özellikle demir filizi ilk sırayı alır. Bakır ve çinko bakımından zengin olan İsveç’te ayrıca altın, gümüş, volfram, nikel ve kömür yatakları bulunur.
Nüfus ve Sosyal Hayat
İsveç nüfûsu 9,060,430’dir. Nüfûsun hemen hemen bütün kısmı Germen asıllıdır. Nüfûsun 9 83’ü şehirlerde geri kalanı köylerde yaşar. İsveç’te km2ye 19 kişi düşer. Başlıca şehirleri Stockholm, Göteburg, Malmö ve Upsala’dır.
 
Dîni: Halkın yaklaşık % 90’ı Protestandır. Protestanlık devletin resmî dîni sayılmaktadır.
 
Eğitimi: İsveç’te 7 ile 16 yaş arasında eğitim mecbûrîdir. Okur-yazar oranı yaklaşık % 100’dür. Altı tane üniversite vardır. Bunlardan en önemlisi olan Upsala üniversitesi eski târihlerde kurulmuştur.
Siyâsî Hayat
İsveç, Anayasaya dayalı bir Monarşi ile yönetilmektedir. Kral sınırlı yetkilere sahiptir. Yürütme yetkisi bakanlar kurulunca kullanılır. İsveç Parlamentosu “Riksdag” 349 üyeli bir tek meclisten meydana gelir. Parlamento üyeleri her üç yılda bir yapılan seçimlerle seçilir. İsveç mahallî idare olarak 278 belediyeye bölünmüştür. Bu belediyeler 24 ayrı bölgede toplanır.
Ekonomi
Yarısı çam ormanlarıyla kaplı olan, verimli su gücüne, demir filizine, uranyuma ve diğer minerallere sahip olan İsveç çok yönlü bir hammadde ve onun işlenmesini sağlayan bir sanâyiye sâhiptir.
 
Tarım: İsveç’te tarım yapılabilen alanlar toplam arazinin % 9’undan ibârettir. Fakat ülkenin besin ihtiyâcının % 90’ını bu topraklardan karşılamaktadır. Nüfûsun % 7’si tarımla uğraşmaktadır. Tarım alanları az olmasına rağmen modern teknikler uygulandığı için, en yüksek verim elde edilir. İsveç’te tahıl üretiminin başında yulaf gelir. Yetiştirdiği ürünler arasında, çavdar, buğday, arpa, patates ve pancar ön sırayı alır.
 
Hayvancılık: İsveç topraklarının % 2’sinden azı otlaktır. Hayvancılık devlet tarafından desteklenmektedir. Yetiştirilen hayvanlarla ülkenin et, süt, tereyağ, peynir ve yumurta ihtiyacı karşılanmaktadır. Balıkçılık kıyılarda ve göllerde yapılır. Önemli bir gelir kaynağıdır.
 
Sanayi: İsveç’in sanâyi kalkınması mâden kaynaklarına dayanır. Çok bol ve çeşitli mâden kaynaklarının başlıcası demir yatakları olup, dünyâ demir üretiminin % 25’ini İsveç sağlar. Ayrıca ülkede manganez, altın, bakır, gümüş ve kömür çıkar. Yeşil altın olarak bilinen ormanlar kereste ve kağıt hamuru ihtiyâcını karşılar. Ülkenin nehirlerinden elde edilen elektrik enerjisi, ülkenin sanâyii için gerekli olan enerjiyi sağlar.
 
İsveç’in belli başlı sanayi ürünleri, makina, taşıt araçları, gemi inşâası (dünyâ üretiminde üçüncü), elektronik donanım, telefon, uçak, harp araçları, lokomotif, bilyalı yataklardır. Bütün bu sanâyi fabrikaları özellikle başşehir Stockholm ve Göteburg çevresinde yoğunlaşır. Malmö’da dokumacılık, Örebro’da dericilik, Helsingborg’da kauçuk sanayi gelişmiştir. Ülke mobilya, porselen ve camcılık açısından milletlerarası bir üne sâhiptir. Ülke işgücünün % 29’u ağır sanâyi ve mâdencilik kesiminde çalışmaktadır.
 
Ticâret: İsveç özellikle besin maddesi (meyve ve tahıl), yağ, hammaddeler (kömür, krom, manganez, petrol, tuz, potas, kauçuk, yün ve pamuk vb.) alır. İhraç ettiği ürünler arasında kereste, kağıt hamuru, demir filizi, makina, çeşitli âletler, kibrit, kağıt, motorlu taşıtlar, silâh ve gemi bulunur. Ticâret yaptığı ülkelerin başında Norveç, İngiltere, Batı Almanya ve ABD gelir.
 
Ulaşım: Ülkede karayollarının uzunluğu 184.094 km’dir. Demiryollarının uzunluğu ise 12.005 km olup, bunun 11.377 kilometresi devlete âittir. 7583 kilometresinde elektrikli trenler çalışır. Hava ulaşımını ise İskandinavya hava yolları ile sağlamaktadır.
 
Deniz ticareti filosunda 3,76 milyon gross tonluk 502 gemi bulunur. En büyük limanları Stockholm ve Göteborg’dur.
 
Kısaca İsveç
Coğrafya
İsveç’ in Konumu:  
İsveç’in Coğrafi Koordinatları: 62 00 K, 15 00 D
İsveç’in Harita dizini: Avrupa
İsveç’in Yüzölçümü: toplam:449,964 km² toprak:410,934 km² su:39,030 km²
İsveç Yüz ölçüm karşılaştırma: Kaliforniya’ dan çok az büyüktür.
İsveç kara sınırları Toplam: 2,233 km Sınır Komşuları: Finlandiya 614 km, Norveç 1,619 km
İsveç’inKıyı boyu: 3,218 km
İsveç’inDeniz hakları: karasal deniz:12 nm ( Ayarlamalar boğazların açık denizlere oranlanmasıyla verildi.) özel ekonomik bölge: Anlaşmalı iç ve dış sınırlar kıtasal şelf: 200-m derinlik veya işletme derinliği
İsveç’te İklim: Kışları soğuk ve bulutlu, yazları ise serin ve parçalı bulutlu; güney kesimleri ılıman, kuzey kesimleri yarı-kutupsal.
İsveç’te Zemin: Çoğunlukla düz veya hafif engebeli ovalar bulunur, dağlar batı kesimlerdedir.
İsveç’inRakım uç değerleri: En alçak noktası: Kristianstad yakınındaki Hammarsjon Gölünün ıslah edilen koyu:-2.41 m En yüksek noktası: Kebnekaise 2,111 m
İsveç’inDoğal Kaynakları: Demir, bakır, kurşun, çinko, altın, gümüş, tungsten, uranyum, arsenik, feldspat minerali, kereste, su gücü
İsveç’inToprak kullanımı: Tarım alanı: 5.93% Sürekli tarım ürünleri: 0.01% Diğer: 94.06% (2005)
İsveç’te Sulanan arazi: 1,150 km² (2003)
İsveç’te Doğal afetler: Etrafını çevrelen sularda, özellikle Bothnia körfezinde gözlemlenen yüzen buz kitleleri deniz ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir.
İsveç’inÇevre – bugünkü sorunlar: Asit yağmurlarının toprağa ve göllere verdiği zarar; Kuzey ve Baltik Denizlerinde kirlenme.
İsveç çevre ve uluslar arası anlaşmalar: Gruplar: Hava Kirliliği, Hava Kirliliği-Nitrojen Oxidler, Hava Kirliliği-Kalıcı Organik kirleticiler, Hava Kirliliği-Sulfur 85, Hava Kirliliği-Sulfur 94, Hava Kirliliği-Uçucu Organik Bileşenler, Antartika-Çevresel Protokol, Antartika-Deniz Yaşam Kaynakları, Antartika Fokları, Antartika Antlaşması, Biyofarklılık ,İklim Değişikliği ,İklim değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme, Tehlikedeki Türler,Çevresel Modifikasyon, Tehlikeli Atık Maddeler, Deniz’in Kanunu, Deniz Kirliliği, Ozon tabakası korunması, Gemi Kirliliği, Tropikal Kereste-83, Tropikal Kereste-94, Sulak Alanlar ,Balina Avcılığı İmzalanmış ama onaylanmamış: seçilmiş anlaşmalardan hiçbiri
İsveç coğrafi not: Danimarka boğazı ile birlikte Baltik ve Kuzey Denizlerini birbirine bağlayan stratejik konum.
İsveç’inNüfusu: 9,031,088 (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: 16.4% ( erkek 759,488 / kadın 717,812 ) 15-64 yaş: 65.7% ( erkek 3,007,899 / kadın 2,926,220 ) 65 yaş ve üstü: 17.9% ( erkek 707,687 / kadın 911,982) (2007 tahmini.)
İsveç’te Ortalama yaş: Toplam: 41.1 yaş Erkek: 40 yaş Kadın: 42.2 yaş (2007 tahmini)
İsveç’te Nüfus artış oranı: 0.159% (2007 tahmini)
İsveç’te Doğum oranı: 10.2 doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)
İsveç’te Ölüm oranı: 10.27 ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
İsveç’te Net göç oranı: 1.66 göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)
İsveç’te Cinsiyet oranı: Doğumda: 1.06 erkek/kadın 15 yaş altı: 1.058 erkek/kadın 15-64yaş arası: 1.028 erkek/kadın 65 yaş ve üzeri: 0.776 erkek/kadın Toplam Nüfus: 0.982 erkek/kadın (2007 tahmini)
İsveç’te Bebek ölüm oranı: Toplam: 1000 canlı doğumda 2.76 ölüm Erkek: 1000 canlı doğumda 2.92 ölüm Kadın: 1000 canlı doğumda 2.59 ölüm (2007 tahmini)
İsveç’te Ortalama yaşam süresi: Toplam nüfus: 80.63 yaş Erkek: 78.39 yaş Kadın: 83 yaş (2007 tahmini)
İsveç’te Doğurganlık oranı: 1.66 çocuk/kadın (2007 tahmini)
İsveç’te Uyruk: İsim: İsveçli(ler) Sıfat: İsveçli
İsveç’te Etnik gruplar: Yerli Nüfus: Finli ve Sami azınlıklarıyla birlikte İsveçliler; İsveçte doğan yabancılar. Göçmen Nüfus: Finliler, Yugoslavlar, Danimarkalılar, Norveçliler, Türkler ve Yunanlar.
İsveç’te Dinler: Lutheryan 87% , Diğerleri ( Katolikleri, Ortadoksları, Baptistleri, Müslümanları ve Yahudileri içerir.) %13
İsveç’te Diller: Genelde İsveççe, Sami Dili ve Fince konuşanlar azınlık durumunda.
İsveç’te Okuryazarlık oranı: Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup yazabilir. Toplam Nüfus: 99% Erkek: 99% Kadın: 99% (2003 tahmini)
Yönetim
İsveç’in Ülke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi: İsveç Krallığı Kabul Edilen Kısa Biçimi: İsveç mahalli uzun biçimi: Konungariket Sverige mahalli kısa biçimi: Sverige
İsveç’in Bağımlılık durumu:  
İsveç’inYönetim biçimi: Anayasal Monarşi
İsveç’in Başkenti: İsim: Stockholm coğrafi koordinatları: 59 20 K, 18 03 D zaman farkı: UTC+1 (Standart zaman boyunca Washington Dc’den 6 saat ileri) Gün ışığından yararlanma süresi: +1saat, Mart ayı son Pazar günü başlar; Ekim ayı son Pazar günü sona erer.
İsveç’inİdari bölgeleri: 21 bölge: Blekinge, Dalarnas, Gavleborgs, Gotlands, Hallands, Jamtlands, Jonkopings, Kalmar, Kronobergs, Norrbottens, Orebro, Ostergotlands, Skane, Sodermanlands, Stockholms, Uppsala, Varmlands, Vasterbottens, Vasternorrlands, Vastmanlands, Vastra Gotalands
İsveç’te Bağımsızlık: 6 Haziran 1523 (seçilen kral Gustav VASA)
İsveç’in milli bayramı: İsveç Bayrak Günü, 6 Haziran(1916); Kurtuluş Günü, 6 Haziran (1983)
İsveç Anayasası: 1 Ocak 1975
İsveç’te Kanun sistemi: Geleneksel Hukuk sistemi tarafından etkilenmiş Sivil Hukuk Sistemi; zorunlu ICJ yargılama yetkisini belirli şartlarla kabul etti.
İsveç’te oy hakkı: 18 yaş;evrensel
İsveç’in katıldığı uluslar arası örgütler: AfDB,Arktik Konsey, AsDB, Avustralya Grubu, BIS, CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, G- 6, G- 9, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, NAM (konuk), NC, NEA, NIB, NSG, OAS (gözlemci), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMEE, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UPU, WCO, WEU (gözlemci), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
İsveç bayrağı Mavi zemin üzerine bayrağın köşelerine doğru uzanan altın sarısı haç; Danimarka bayrağında olduğu gibi haçın yatay kısmı yukarıya doğru kaymıştır.
İsveç Ekonomisi  
İsveç’te Ekonomiye genel bakış:
20.yüzyıl boyunca barış ve tarafsızlık sayesinde İsveç hayran olunacak derecede başarılı bir yaşam standardı yakalamayı başarmıştır.İsveç modern bir dağıtım sistemine,muhteşem bir iç ve dış iletişime ve kalifiyeli iş gücüne sahiptir.Kerestecilik, su gücü ve demir dış ticarete meyilli olan İsveç ekonomisinin bel zincirini olusturur.İsveç’te endüstriyel ihracatın %90’ı özel sektöre aittir ve bu oran içinde %50’lik ihracat payıyla mühendislik sektörü önde gelir.Tarım Gayrisafi milli hasıla içinde %1’lik işkolları içinde ise %2’lik bir orana sahiptir.2001 yılında hükümetin maliyeyi kontrol altında tutma sözü;2002’de artan harcama, azalan kazanç ve küresel olarak yaşanan ekonomik yavaşlama nedeniyle bütçenin önemli bir kısmının yarıdan fazlasının kesilmesiyle sonuçlandı.İsveç merkez bankası %2lik enflasyon hedefiyle fiyatları sabitlemeye odaklandı. Ekonomik büyüme 2003’de ağırdı fakat 2004-06 arasında toparlanmayı bildi. Belkide hastalık tazminatlarının fazlalığı yüzündendir bilinmez ama İsveç’te hastalık yüzünden işten çıkma diğer Avrupa ülkelerine oranla daha fazladır.Eylül 2003’te İsveçli seçmenler Euro sistemine, ekonomiyi ve bağımsızlığı sekteye uğratacak kaygısıyla hayır dediler.
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
$290.6 milyar(2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
$373.2 milyar (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
4.7% (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
$32,200 (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
Tarım: 1.1% Endüstri: 28.1% Hizmet:70.9% (2006 tahmini)
İş gücü:
4.59 milyon kişi (2006 tahmini)
İş gücü- iş alanlarına göre:
Tarım: %2 Endüstri: %24 Hizmet: %74 (2000 tahmini)
İşsizlik oranı:
5.6% (2006 tahmini)
Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:
Mevcut Değil.
Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
En az: 10%: 3.7% En fazla: 10%: 20.1% (1992)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatları): 1.4% (2006 tahmini)
İsveç Bütçesi: Gelirler: $222 milyar Giderler: $210.5 milyar, mevcut olmayan sermaye giderleri dahil.
İsveç ‘teTarım – Ürünleri: Arpa, Buğday, Şeker Pancarı; Et, Süt
Sanayii Demir-Çelik Endüstrisi, Yedek parça (otomobil, radyo, telefon parçaları; teçhizat), Kağıt Hamuru ve Kağıt ürünleri, İşlenmiş Besinler, Otomobil Sektörü
İsveç’in Endüstriyel üretimin gelişme hızı: 4.3% (2006 tahmini)
İsveç ‘inElektrik üretimi: 150.5 milyar kWh (2004)
İsveç’in Elektrik tüketimi: 137.8 milyar kWh (2004)
İsveç’in Elektrik ihracatı: 17.8 milyar kWh (2004)
İsveç ‘inElektrik ithalatı: 15.6 milyar kWh (2004)
İsveç ‘in Petrol üretimi: 3,208 bbl/gün (2004 tahmini)
İsveç’in Petrol tüketimi: 362,400 bbl /gün (2004 tahmini)
İsveç ‘in Petrol ihracatı: 203,700 bbl /gün (2001)
İsveç’in Petrol ithalatı: 553,100 bbl/ gün (2001)
İsveç ‘in Doğal gaz üretimi: 0 cu m (2004 tahmini)
İsveç ‘in Doğal gaz tüketimi: 979 million cu m (2004 tahmini)
İsveç’te İhracat: $173.9 milyar f.o.b. (2006 tahmini)
İsveç’te İhracat malları: Makineler %35, otomobil, kağıt ürünleri, kağıt hamuru ve kereste, demir-çelik ürünleri, kimyasallar.
İsveç’te İhracat ortakları: ABD 10.6% , Almanya 10.2%, Norveç 8.7%, Büyük Britanya 7.4%, Danimarka 6.5%, Finlandiya 5.7%, Fransa 4.9%, Hollanda 4.5%, Belçika 4.3% (2005)
İsveç ‘teİthalat: $151.8 milyar f.o.b (2006 tahmini)
İsveç’te İthalat malları: Makineler, Petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, Otomotiv ürünleri, Demir- Çelik; Besin Maddeleri, Giyim Malları.
İthalat ortakları: Almanya 17.6%, Danimarka 8.9%, Norveç 8.9%, Büyük Britanya 6.6%, Hollanda 6.2%, Finlandiya 5.8%, Fransa 5% (2005)
İsveç Dış borç: $598.2 milyar (30 June 2006)
İsveç Ekonomik yardım – alıcı ODA, $1.7 milyar
İsveç ‘in Para birimi (kod): İsveç Kronu
Döviz kurları: İsveç Kronunun Amerikan Dolarına oranı: 7.3731 (2006), 7.4731 (2005), 7.3489 (2004), 8.0863 (2003), 9.7371 (2002)
İsveç’te Mali yıl: Takvim yılı
İletişim
İsveç’te Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar: 6.447 milyon (2004)
İsveç’te Telefonlar – cep telefonu: 8.436 milyon (2005)
İsveç ‘te Telefon sistemi: Genel Değerlendirme: Yerel ve uluslar arası iletişim muhteşem rahatlıkta, otomatik sistemle çalışır. Yerel: Eş eksenli ve fazla iletkenli kablolar konuşma trafiğinin çoğunu sağlar; yedekte bulunan paralel mikrodalga sistemler de telefon kanallarına ek olarak destekleme yapar. Uluslar arası: Ülke kodu 46, Denizaltında 5 eş eksenli kablo, zemine kurulu uydu istasyonları 1 Intelsat (Atlantik okyanusuna), 1 Eutelsat, ve 1 Inmarsat ( Atlantik ve Hint okyanuslarına ); not: İsveç Inmarsat uydusunu diğer Kuzey ülkeleriyle ortak olarak kullanır. (Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç)
İsveç’te Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 265 kısa dalga 1 (1998)
İsveç’te Televizyon yayın istasyonları: 169 (ek olarak 1,299 kesintisiz yayın) (1995)
Internet ülke kodu: .se
İsveç İnternet sahibi: 2.958 milyon (2006)
Internet kullanıcıları: 6.8 milyon (2005)
Taşımacılık
İsveç’te Hava alanları: 255 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan hava alanları: toplam: 155 3,047 m’ den fazla : 3 2,438’den 3,047 m ’e: 13 1,524’den 2,437 m ‘e : 80 914’den 1,523 m’ e: 23 914 m altı: 36 (2006)
Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan) hava alanları: Toplam: 100 914’den 1,523 m’ e:9 914 m altı: 91 (2006)
Karayolları: Toplam: 424,947 km Asfaltlanmış: 129,651 km ( karayollarının 1591km’ sini de içerir.) Asfaltlanmamış: 295,296 km (2004)
İsveç’te Limanlar ve terminaller: Goteborg, Helsingborg, Karlshamn, Lulea, Malmo, Oxelosund, Stenungsund, Stockholm, Trelleborg.
Ordu
İsveç Kuvvet Komutanlıkları: Ordu, İsveç Kraliyet Donanması, İsveç Hava Kuvvetleri
Askeri görev yaşı ve zorunluluk: 19 yaşına girenler zorunlu olarak askere alınırlar; Erler askeriyede aldığı göreve göre 7 veya 17 ay askerlik yaparlar, Ön hizmeti tamamladıktan sonra askerler 47 yaşına kadar istendiğinde orduya çağırılabilirler.
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar