Tasavvuf ile ilgili sözler

Tasavvuf ile ilgili sözler

Tasavvuf ile ilgili sözler

Ey Nefs! Canını terketmeden cananı arzularsın, Zünnarını kesmeden imanı arzularsın,Şol Uşacıklar gibi binersin ağaç ata, Çevgan ile topun yok, meydanı arzularsın.Karıncalar gibi sen ufak ufak yürürken, Meleklerden ileri seyranı arzularsın,Topuğuna çıkmayan suyu deniz sanırsın,Sen katreyi geçmeden Ummanı arzularsın, Var sen Niyazi yürü, atma okun ileri, Derd ile kul olmadan Sultanı arzularsın. Niyaz-i Mısri

Ben geceyim; gün isterim, Ben şiirim; vezn isterim, Parça değil tam isterim, tükenmişim, çaremi bul. Bütünleşmiş can isterim. Dağılmışım topla beni, pare pare kılma beni…. Gövdem nerde bilemem…Merkez mihver baş isterim. Ecel yakın destur gerek…. Destur deyip yol isterim. Samiha AYVERDİ

Ağlamakla tayy edersin menzil-i maksudunu, Gözyaşından abdest alda gözle gör mabudunu, Benliğin davasını terk eyle , gafletten çekil, Aşık ol Ken’an, dilersen görmeğe maşukunu… Ken’an RIFAİ

Hepimiz kainat kitabı içerisinde bir yazıyız ve dünyaya, kendi vücudumuzun sualinin ifade ettiği manayı çözmek için gönderildik. Samiha AYVERDİ

Kimsin diye sordular…Bu dünyada işi bitenim, dedim. Öyle de neden sefere çıkmazsın ? dediler, İşi bitmemişlere yoldaşlık etmem muraddır, dedim. Samiha AYVERDİ

Benim dümenim Allah’ın aşkıdır; ne tarafa döndürürse o tarafa giderim. Kah emir olur buyruk yürütürüm, kah esir olur yerlerde sürünürüm. Ancak her nefeste bir ferman sahibinin mahkumuyum. Samiha AYVERDİ

Bir gün birisi kendisine gelip sorar; ” Gökten daha ağır, yerden daha geniş, denizden daha zengin, taştan daha sert, ateşten daha sıcak, zemheriden daha soğuk ve zehirden daha acı bir şey varmıdır? cevap verir Hz. Ali; Suçsuz olan kimseye iftira etmek gökten ağırdır, Hukuk yerden geniştir, Kalp denizden zengindir, kinle dolu kalp taştan serttir, zalim idareci ateşten yakıcıdır, ikiyüzlü kimseye muhtaç olmak zemheriden soğuktur, sabretmek zehirden acıdır. Hz. Ali r. anh.

Bu alem kesret(çokluk) alemidir. Ancak birliğe tekliğe dayanır. Bütün alem bu kuark denen şeyden oluşmuştur. Öbür alem ise Vahdet(teklik) alemidir Bir denizdir. Bu alem bid köpükse öbür alem bir denizdir. Sufilere göre kainat; Allahın sonsuz zaman öncesinde ki sonsuz ilminin bir görüntüsüdür. Taşkın TUNA

İblis ademoğluna şu dört şeyi yaptırmayı başardığı vakit şöyle der ;Artık ondan bir şey yapmasını istemem , bunları yapması bana yeter. 1-Kendini beğenmesi,2-Amelini çok görmesi3-işlediği günahları unutması 4-doyduktan sonra yemesi . En önemliside bu sonuncusudur .Çünkü bu diğer üçünün temelidir. evliyaullahtan fudayl b, iyaz k.s.

Allahu Tealanın rahmani sıfatı tüm maddi bedenlere yönelirken, rahim sıfatıda ( mümin) kulların manevi yönüne yansır. taşkın tuna

Bir veli, Cenabı Hakk’ a kalbi ile ulaşırsa; o veli adem-i meşreb, ruhu ile ulaşırsa ; İbrahimi meşreb olur . Diğer peygamberlerede ulaşmak, bu örnekleri çoğaltmak demektir. Çünkü kalp Ademiyyetin, ruh İbrahimiyyetin, sırr; Museviyyetin, Hafi;İseviyyetin, ahfa ise Mumahmmediyetin teşkili ve tasarrufu altındadır. Ahfa tümünü kapsar. Ahmet Hüsameddin hz. leri

Ayinedir bu alem her şey Hakk ile kaim, Mirat-ı Muhammed’ ken Allah görünür daim. O halde Müslümana düşen Allah’ a ayna olan Muhammed a.s. ın bilinciyle hareket ederek O’ na ayna olabilmek .Allah cümlemizi muvaffak eylesin AZİZ MAHMUT HÜDAİ HZ. LERİ

Öyle insanlar varmışki, onlar fazilette , cömertlikte , fedakarlık ve ihlasta o derecelere yükselmişler ki öylesine saf ve katıksız bir halde manevi değerlerin basamaklarına tırmanmışlar ki, melekler onlara bakıp bakıp Allah’ a şöyle dua ederlermiş;-Yarabbi keşke beni de insan olarak yaratsaydın. Yine öyle insanlar varmış ki, onlar zulümde cinayette , kibirde ve küfürde inanılmaz eylemler yapmışlar; kendi şahsi çıkarları ve makamları için hiç çekinmeden tertemiz masum insanları acımasızca öldürerek, aşağılık ve pis ruhlarını cehennem çukurlarına atmışlardır. Şeytanlar onlara bakıp bakıp; Allah’ a şöyle dua edermiş; -Yarabbi ! iyiki beni de insan olarak yaratmamışsın. İşte bu şeytanın bilincidir! Şeytanın hep iyiye musallat olması, iyinin dayanılmaz çekiciliğindendir.Eğer insan Muhammedi bilince dayanır, yaslanır ve teslim olursa şeytan asla ona musallat olamaz. Çünkü şeytan yüce Allah’ ın huzurunda öfkeyle haykırdı, -Andolsun ben insanların çoğunu saptıracağım, ancak ininin ve ihlaslı kullarına gücüm yetmez. TAŞKIN TUNA

Gönül şöyle dedi, ” Ben neyim ki bir damla sadece. Ben nerede görmediğim koca deniz nerede? Böyle diyen gönül denize kavuşunca, Baktı , kendinden başka bir şey yok görünürde…” ÖMER HAYYAM

Hakikatte Mutlak Vücud yönünden her damla bir okyanus, Her zerre bir güneş gibi büyük ve parlaktır. Nedir bu katrelerde Bahr-i Umman olduğun Cana? Nedir bu zerrelerde şems-i Taban olduğun Cana? Allah yerlerin ve göklerin Nur’udur. (Nur 35) Sufi derki; Derya benim katremdir, Zerreler umman bana… “Allah bizzat bütün kainatı kuşatmıştır” Nisa 126 Alemin sırlarını ne sen çözebilirsin , ne de ben, Bu muamma harfini ne sen anlayabilirsin , ne de ben Perdenin bu tarafında senin , benim dedikodularım var, Perde kalkarsa aradan ne sen kalırsın , nede ben.. Ömer HAYYAM TAŞKIN TUNA’nın Şeytani Bilnç, Muhammedi Bilince karşı adlı eserinden.

Arif’ ler; Allah’ ıHz Muhammed SAV. aynasında görün diyerek son noktayı işaret etmişlerdir. Çünkü onlar , hem aynaya (mi’rat) görüntü Veren’i , hem aynayı , hem de aynaya yansıyan gölgeli şekilleri müşahade imkanını elde etmişlerdir. Ey mir’at-ı mücella ben, SEN imiş sin, SEN’in kendini seyrettiğin yer, hep ben imişim. Kesret ile Vahdet dediğim, hep SEN imişsin. Sanırken beni ben; Meğer hep SEN imişsin, Tam kendimden, KENDİNE bir yol buldum derken, Uruc eden, Mi’rac’ta erilen ZAT, hep SEN imişsin. PROF DR.TAŞKIN TUNA

“yapılan ibadetlerin bazılarında öyle afetler vardırki (kibir, riya vb.), o ibadeti yaptığınızda fazladan bir günah işlemenize gerek kalmaz” beyazıd-ı bestami

Zikirle doymuş bir kişilikte , ” Madem O benimle beraberdir, O bana yakındır. Ben nasıl Onun hoşnutluğuna halel getirecek bir davranış içerisine girerim! hassasiyeti oluşur insanın içinde. Derin murakabe hissidir bu. O’nunla beraberken nasıl haram-Yaratıcının insan haysiyeti ile bağdaşmadığına hükmettiği- bir iş yapacaksınız? Mala , cana, ırza kastedeceksiniz nasıl? Ekini ve nesli mahvetmek mümkünmü ? O size şahdamarınızdan da yakın olduğunu bile bile.” Nerede olursanız olun , O sizinle beraberdir Hadid, 4)” Ahmet TAŞGETİREN

İslam, İman, İtmi’nan ve nihayet İhsan. Peşpeşe imanda ve kalbi hayatta manevi irtifa kaydetmektir. İslam dil ile ikrar’ın , iman kalp ile tasdik’in, itmi’nan kalbin imanla huzur ve sükunet meydana getirmesinin, ihsan ise bütün bunların Allah görüyormuşcasına bir duyguyla hayata yansımasının ifadesidir. Prof. Dr. Kamil YILMAZ

Nefsin avunması mı? Kabin itminanı mı? Çoğu zaman bir takım teselli ve avunmalarımız , bize itmi’nan gibi görülür. Halbuki fani ve gel-geç huzur ve sükun vasıtaları, insanı gerçek bir itmi’nana eriştirebilirmi ? yoksa (içki, uyuşturucu, hayaller,gayrı meşru eğlenceler vb. ile ulaştığımızı zannettiğimiz itmi’nan görünümlü sahte huzur resimlerimidir? ( iyi bilin ki gönüller ancak Allah’ ın zikri ile itmi’nana erer. Ra’d suresi 28) Dr. Adem ERGÜL

Zikirle gerçek varlığı yani ruhu üzerindeki perdeleri kaldıran ve sahte benliklerden kurtulan kişi, Gerçek benliğini bulduğunda huzura ve saadete erecektir. Bu sayede benlik, ibadetin öneminin ve gerçekliğinin, yüce yaratıcı ile arasındaki sevgiye dayalı olduğunun bilincine varır. Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU A.Ü. Tasavvuf Kürsüsü Başkanı

Resulullah efendimiz (sav) bir dualarında nefsi mutmeinne halinde nefsin ulaşacağı kıvamıda ifade buyurmaktadır; ” Allahım ! Sen’den itminana kavuşmuş bir nefs-i mutmeinne isterimki , sana kavuşmaya iman etsin, takdirine razı olsun, verdiklerine kanaat etsin. ” bu demek ki ” Allah’ a kavuşmaya iman, takdire rıza ve verilene kanaat. ” işte itminana eren nefsin özellikleri. Dr. Süleyman DERİN

İbadetlerden zevk almak , onlardan yorulmamak ancak ihsan duygusu ile mümkündür. Gönlünde ihsan duygusu olmayan kimse, namaz kılsa yorulur. namaz ona oğır gelir. Zenginse zekat ve sadaka vermekten çekinir. Çünki İlahi Murakabeden uzak olduğu için imanın lezzetini alamamıştır. Osman Nuri TOPBAŞ

İhsan imanın özü ve cevheridir. Bütün ibadetlerde ve salih amellerde arzu edilen huşu, ihlas ve takva gibi irfan meyveleri, ancak ihsan ile elde edilebilir. Zira Cenab-ı Hakk’ ı görüyormuşcasına yapılan her amel-i salih ile , ihlas dalları filizlenir, takva çiçekleri açar ve huşu meyvelerini verir. Osman Nuri TOPBAŞ

İnsan, bu alemde mevcut nimetlerden zmeşru bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Ancak insanın dünya nimetlerinden istifade ederken dikkat edeceği şey, onların hangi maksatla yaratıldığını ve onlara karşı nasıl bir tavır alması gerektiğini doğru okuyarak Allah’ın emirlerine uygun hareket etmesi olacaktır. Alican TATLI

“kalpten gelen endişeler , düşünceler Hakk’ın resulleridir. Onları kabul edin” ebu talib-i mekki

siz bu cehennem huylu kötü suratlı , ateş meşrepli nefsi , çalışıp çabalayıp tertemiz bir hale getirdiniz. Allah için ateşi söndürdünüz. Şulelenip duran şehvet ateşini takva yeşilliği, hidayet nuru haline soktunuz. hırs ateşiniz hilm, bilgisizlik karanlığı ilim oldu. Hırs ateşini attınız . o ateş diken gibiydi. gül bahçesine döndü. Mademki siz kendinizdeki bütün ateşleri bizim için söndürdünüz.bu suretle zehir bal haline geldi. Mademki ateşe mensup olan nefsi bir bahçe yapıp oraya vefa tohumları ektiniz. orada zikir ve tespih bülbülleri yeşillikte ırmak kıyısında güzel bir tarzda ötüşmeye başladı. Allaha çağırana icabet ettiniz. nefis cehennemine su serptiniz. bizim cehennemimizde size yeşillik , gülbahçesi , ağaçlık haline geldi. MEVLANA C. RUMİ

MÜRİDE TASAVVUF YOLUNA GİRMEK İÇİN ÖNCELİKLE ŞUNLAR GEREKLİDİR. KENDİSİ İLE ALLAH ARASINDA SAĞLAM BİR İTİKAD, BOŞ ZAN VE ŞÜPHELERDEN ARINMIŞ BİR KALP, SAPIK VE BİD’AT TÜRÜ ŞEYLERDEN UZAK DURMAK, SAĞLAM DELİL VE HÜCCETLERE DAYALI İLİMLE AMEL ETMEK” EBU ALİ DEKKAK

Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir Ebu Siad-i Ebu’l Hayr

Okunacak en büyük kitap insandır Pir Haci Bektasi Veli

Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler Muhiddin Arabi

İnd-i Sânî’de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR! Ken’ân Rifâî

Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz Ama Bulanlar ancak arayanlardır Beyazıd-ı Bestâmi

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder İmam Gazâli

Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk’a eylediğin secde değildir Yunus Emre

Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın Muhammed İkbal

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi İmam-ı Azam

Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun? Muhammed İkbal

Kendimi arıyorum, gören varmı? Erzurumlu İbrahim Hakkı

İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim Hz Ali (r.a.)

Hakk’ın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür Muhiddin Arabi

Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir Mevlâna

Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir Halbuki biz onlara bakmıyoruz Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz Şeyh Hariri

Allah’ı bilenler, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak’ tan geldiğini müşahade ettiler Ahmed Hulûsi

Allah’ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim Hallac-ı Mansur

Bâzı kimseler vardır ki velîdirler. Büyük zâtlar bu kimselere bakınca, tasavvuftaki makamlarını görürler. O kimsenin ise, bunların hiç birinden haberi olmaz Şirvani es-Sagir

Tasavvuf yolunda bulunmak; gönül, kalb hâlidir. Dil ile bâzı şeyleri söylemek kâfi değildir. Şirvani es-Sagir

Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir Cüneyd-i Bağdadi

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal