İslam büyüklerinden sözler

İslam büyüklerinden sözler

İslam büyüklerinden sözler

Konumuzda sizler için islam büyüklerinden kısa ve anlamlı güzel sözleri sıralamaya çalıştık. Bu nadide sözleri sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

Not : Sözü söyleyenin kim olduğu yanında yazmaktadır lakin bazen yanlışlıklar olabilmektedir.

İslam büyüklerinden sözler

Kalb dünyâ arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, mümkünü yok, âhireti sevmiş olamaz. Abdülkâdir Geylâni

Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvâsi

İnsanlık adabını, ilimden evvel öğrenmek gerektir. İmam MÂLİK (Rah.A.)

Nefsinin arzularına tâbi olan, Allah cc.’ya nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun. Abdullah-ı Dehlevi

İki şeyi istersiniz ama, bulamazsınız. Bunlar, neşe ve rahatlık olup, ikisi de Cennettedir. Ebû Turâb-ı Nahşebî

Hakîki sevgi, iyilik gördüğü vakit artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî

Temiz ve helâl yemek ye de, ister sabaha kadar ibâdet et, ister uyu! İbrâhim bin Edhem

Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir. İmâm-ı Rabbânî

İnsanların size verdiği sıkıntılarına katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, Resûlullahın sevdiği ve evliyânın özendiği bir ahlâktır. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî

Üç kişiye, üç şey çirkin düşer: 1-İdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdası, 3-Zenginlere de cimrilik. Molla Câmî

İşlediğiniz günâhları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz! Zünnûn-i Mısri ra.

Hırslı kimseyi ya kanaat ya da mezar toprağı doyurur. Sa’di-i Şirâzî

Kalp incedir, şeffaftır. Çirkin düşünceler orada iz bırakır. Az bir şey onun üzerinde çok gözükür. Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî

Allah cc. hazretleri dostlarının sözleri ve güzel halleri, birer manevî askerdir. Allah cc. hazretleri onlarla zayıf kalpleri kuvvetlendirir, maneviyatı bozuk olanları düzeltir. Cüneyd-i Bağdâdî

Akıl göz gibidir, marifet ise gözün nuru gibidir. Gözde hastalık varsa görmesi mümkün değildir. Ahmed-i Câmî Nâmekî

Günahlar kalbe nifak tohumlarını eker, salih amel ve ibadetlerdeki ilâhî muhabbeti keser. Ebü’l Hasan eş-Şâzelî

İslam büyüklerinden hikmetli sözler

Edep şeylerden bir edebi muhafaza edip, tenzîhî bile olsa bir mekruhu terk etmek; zikir, tefekkür, murakebe ve teveccühten kat kat üstün ve çok daha faziletlidir. İmam-ı Rabbanî

Kerem odur ki; dünyayı onu sevenlere bırakmak, asıl muhtaç olduğun Allah’a yönelmektir. Ebû Hafs el-Haddâd

Güçlüklerle karşılaştığında sabret, bunlar seni güzelleştirir. Güçlüklerin ardından kolaylıklar gelir. Hz. Osman r.a.

Allah cc. hazretlerine kavuşmak kaçınılmaz bir sondur. Nefsin için tedbirini al ve nefsinin işini başkasına havale etme. Hz. Osman r.a.

Gözü haramlardan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hz. Osman r.a.

Takva sahibi olanın dışında dünyadan hiçbir şey ve hiç kimse Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellemin hoşuna gitmiş değildir. Hz. Âişe r.a.

İslam büyüklerinden resimli sözler

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. Hacı Bayram-ı Veli

Nefsinize meyletmeyin, gerçekten o çok zalimdir. Cafer-i Sâdık 

Kim faydasız, lüzumsuz şeylerle ilgilenirse, kendisini ilgilendiren faydalı şeyleri zayi eder. Zünnûn-i Mısrî

Tasavvuf, şeriât adaplarıyla zahiren ve batınen süslenmenin neticesi olarak insanda ortaya çıkan Hz. Peygamber sav’in feyzinin kemalinden ibaret bir haldir. Ömer Nasuhi Bilmen

Kur’an-ı Kerimi ezberleyip ilim ve hükümlerini bilen âlimlerin kalpleri, Allah cc. Hazretlerinin kitabının korunduğu hazinelerdir. Allah cc. kitabını koruyan kimseleri zayi etmez. İmam Kuşeyrî

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’e bağlanın. Kim onları bırakırsa zındık olur ve İslam bağından kendini salıverir. Abdülkadir-i Geylanî

Küfrün gırtlağa dayandığı zamanda Allah-ü Teâlâ cc. hazretleri kullarından şu üç şeyi ister: Zikre, ilim öğrenmeye ve mürşidin verdiği ödevlere devam etmek. İmam-ı Rabbanî

Sufîler laf cambazları değil, hal ehli kimselerdir. İmam-ı Gazâlî

Ahireti talep eden kişinin ahretle birlikte dünyayı da elde ettiğini çok gördük. Fakat dünyayı talep edip de dünya ile birlikte ahireti elde edeni göremedik. Hasan-ı Basrî

Sohbet var ki; keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır ki; ilkbahar gibidir; Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir. Mevlana Celaleddin-i Rûmî

En güzel nimetler üç adettir: Arzularına gem vurmayı tavsiye eden akıl, cehaletten alıkoyan ilim ve fakirlik korkusunu söküp atan kanaat. Ahmet bin Asım el-Antakî

Yolumuzun temeli sohbettir. Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhrette afet vardır. Hayır, cemiyete girip insanlara yardım etmektedir. Şah-ı Nakşibend

İslam büyüklerinden kısa hikmetli sözler

 

İslam büyüklerinden özlü sözler

İsyan üzerine dostluk kuranlar ahirette birbirinin azılı düşmanı kesilecek, ancak Allah cc. Hazretleri için kurulan dostluklar fayda verecektir. İmam Süyûtî

Nefsim için en güvendiğim amelim, Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına sevgi ve hürmetimdir. Bişr-i Hafî

Fütüvvet, herkese insaflı davranman fakat kimseden insaf beklememendir. Hâris el-Muhâsibî

Yüksek sesle feryat etmeyesin, çünkü O dost senin yakınındadır. Böyle nâra atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin-i Rûmî

Kendini öfke ve hırstan koruyan kişi kurtulmuşlardan olur. Ömer bin Abdülaziz

Yoksullara hizmet eden şu üç şeyle ödüllendirilir; tevazu, edep güzelliği, cömertlik. Ahmed bin Hadraveyh

Susmak sabırdandır. Konuşan susandan daha fazla vera sahibi olmaz. Şu var ki; âlim kişi bazı yerde konuşur, bazı yerde susar. Bişr-i Hafî

Dünyada huzursuz olan kimseler, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. İmam Şâfiî

İnsanın izzeti, iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Fârukî

Bir kimse Allah-ü Teâlâ hazretlerini bütün yaratılmışlara tercih etmezse onun kalbinde hiçbir zaman marifet nuru parlamaz. Ebû Bekir el-Ferrâ

Helalinden kazanıp ondan fakirlere cömertçe harcayınız. Hacı Bayram-ı Velî

Ahmak kimseler ilimden bir şey bilmezler, aynı zamanda kendilerinin bilmediği meseleleri büyük alimlerin de bilmediğini zannederler. İmam-ı Gazâlî

Haramlardan sakınan bir kalpten dünya sevgisi ve arzularına düşkünlük çıkıp gider. Ebû Muhammed er-Râsibî

Nefsinden razı olmayan bir cahille arkadaşlık etmek, nefsini beğenen bir alimle arkadaşlık etmekten hayırlıdır. İbn Atâullah el-İskenderî

Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın ise doğmadı. Öyle ise şu anı değerlendirmek için amellere sarıl. Bişr-i Hafî

Kim ki âzalarının kötü işlere bulaşmasına razı olursa kalbine pişmanlık ağacını ekmiş olur. Ebû Bekir el-Verrâk

İslam büyüklerinden özlü sözler

İslam büyüklerinden kısa hikmetli sözler

İnsan ayağını bastığı yerden çok diline dikkat etmelidir. Ebû Hâzim Mekkî

Bir kimse her işinde iyi davransa ancak kümesindeki bir tavuğa kötü davransa o kimse iyilerden değildir. Fudayl bin İyâz

Kim cennetliklerden olmayı isterse, salih kimselerle beraber olsun. Hâris el-Muhâsibî

Allâh-ü Teâlâ Hazretlerinin kuluna yardımı onun niyeti ölçüsündedir. Kimin niyeti sağlam olursa, Allah cc. hazretlerinin ona yardımı da tam olur. Salim bin Abdullah

Yaptığınız gıybetin keffareti olarak gıybetini ettiğiniz zata istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tâhî

Dua eden, daima Allah cc.ya yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan  da korunur. İmam-ı Gazâlî

Şükür, verdiği nimetle Allah cc. hazretlerine isyan etmemektir. Cüneyd-i Bağdâdî

Kalbi Allah-ü Teâlâ’dan gafil kılan her şey dünyadır. Abdullah ed-Dıhlevî

Mümin ancak Rabb’ine kavuştuğu an rahata erer. Rahatını Allah cc. hazretlerine kavuşmakta bulan kişinin ölümü, onun sevinç, neşe, emniyet ve izzet bulduğu gündür. Hasan-ı Basrî

Para yığmakla yükseleceğini sanma. Duran su fena kokar. Bağışlamaya çalış. Akan suya gök yardım eder. Yağmur yağdırır, sel gönderir, onu kurutmaz. Sadi Şirâzî

Kalp hayvan gibidir; kalpten gafil olursan sapıtır. Abdullah bin Mübarek

Kendisini bir köpekten yüce gören, ondan daha aşağı olur. Ferîdüddîn Attâr

 

 

Sitemize destek olmak için İslam Büyüklerinden hikmetli ve özlü Sözler yazımızı sosyal medyada paylaşabilir. Facebook, Twitter, Google+, Pinterest ve Instagram sayfalarımızı takip edebilirsiniz…

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar