Bedir Harbine katılanlar

featured

Bedir Harbine katılanlar

Önce Ashab-ı Bedr’in (r.anhum) fazileti hakkında maddeler halinde kısa da olsa bilgi vermeye çalışalım…

– Bildiğiniz gibi Bedir Harbi’ne katılanların cennetlik olduklarını bizzat Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) müjdelemişlerdir.

– Harbin seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kur’ân’da bildirilmiştir. Bu da onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir.

– Ehl-i kemâl bazı zevatın beyanına nazaran Evliyâullah’dan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.

– Birçok hastalığa tutulan kimsenin, Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütf-i ilâhiye mazhar olarak hastalık­larından kurtuldukları rivayet edilmektedir

– Ehl-i irfan bir zat, “Hasta bir kimsenin başı­na elimi koyup hâlis bir niyyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur; hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir” demiştir.

– Bazıları da, “Duadan önce Bedir ashabının isimlerinin okunmasının duânin sür’atle kabulüne vesile olduğunu” söylemişlerdir. Cafer b. Abdullah hazretleri şöyle diyor: “Babam bana Rasûlullah’ın (s.a.v.) bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi: ‘Ey canım yavrum, Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı ilâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacette bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir…”

– “Ehl-i Bedr’in isimlerini üzerinde bulundurmak, oku­mak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşman­ların şerrinden vikayet; yangın, hırsız ve boğul­maktan sıyânet; veba, tâûn, cünûn ve emrazı sâireden himayet; zeval-i fark ve husûl-i gınâ ve vefâ-i duyûn ve güfrânü zünûb ve keşf-i kürûb ve ten­vir-i kulûb velhâsıl cemî-i matâlib-i dünyeviyyeye ve mekâsıd-ı uhreviyyeye vusûl ve celb-i menfai-i âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazaratlarını def etmek ve merâtib-i dünyeviyyeye nail olmak için iksir-i mücerreb olduğuna Meşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidin-i İslamiyyeye hediye olunmuştur.”

Unutmamak gerekir; bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında herbirinin adı söylenince, ‘radıyallahü anh’ demek lazımdır. Şüphe yok ki Sevgili Peygamberimizin adı söylenince de ‘sallallahü aleyhi ve sellem’ denecektir. Zira bu edebe riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesinde vesiledir.

Cenab-ı Hakk (c.c.) cümlemizi ve topyekün Ümmet-i Muhammed’i şefaatlerine nail eylesin. Amin…

***

Bedir Harbine katılanlar

01. Seyyidünâ ve nebiyyünâ Muhammed el-Muhacirî (SallALLAHu teala aleyhi ve sellem)
02. Seyyidünâ Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhacirî (r.a.)
03. Seyyidünâ Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhacirî (r.a.)
04. Seyyidünâ Osman ibn-i Affan el-Muhacirî (r.a.)
05. Seyyidünâ Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhacirî (r.a.)
06. Seyyidünâ Talha bin Ubeydullah el-Muhacirî (r.a.)
07. Seyyidünâ Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhacirî (r.a.)
08. Seyyidünâ Abdurrahman bin Avf el-Muhacirî (r.a.)
09. Seyyidünâ Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhacirî (r.a.)
10. Seyyidünâ Said ibn-i Zeyd el-Muhacirî (r.a.)
11. Seyyidünâ Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhacirî (r.a.)
12. Seyyidünâ Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazrecî (r.a.)
13. Seyyidünâ el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhacirî (r.a.)
14. Seyyidünâ el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhacirî (r.a.)
15. Seyyidünâ Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazrecî (r.a.)
16. Seyyidünâ Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (r.a.)
17. Seyyidünâ Enes ibn-i Muaz el-Hazrecî (r.a.)
18. Seyyidünâ Enes ibn-i Katadet’el-Evsî (r.a.)
19. Seyyidünâ Evs ibn-i Sabit el-Hazrecî (r.a.)
20. Seyyidünâ Evs ibn-i Havli el-Hazrecî (r.a.)
21. Seyyidünâ İyas ibn-i Evs el-Evsî (r.a.)
22. Seyyidünâ İyas ibni’l-Bükeyr el-Muhacirî (r.a.)
23. Seyyidünâ Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazrecî (r.a.)
24. Seyyidünâ Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)
25. Seyyidünâ el-Bera bin Ma’rur el-Hazrecî (r.a.)
26. Seyyidünâ Besbese bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
27. Seyyidünâ Bişr ibni’l-Bera el-Hazrecî (r.a.)
28. Seyyidünâ Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (r.a.)
29. Seyyidünâ Bilal ibn-i Rebah el-Muhacirî (r.a.)
30. Seyyidünâ Temim Mevla Hıraş el-Hazrecî (r.a.)
31. Seyyidünâ Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (r.a.)
32. Seyyidünâ Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (r.a.)
33. Seyyidünâ Sabit ibn-i Akram el-Evsî (r.a.)
34. Seyyidünâ Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)
35. Seyyidünâ Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (r.a.)
36. Seyyidünâ Sabit ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
37. Seyyidünâ Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (r.a.)
38. Seyyidünâ Sa’lebe bin Hatim el-Evsî (r.a.)
39. Seyyidünâ Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
40. Seyyidünâ Sa’lebe bin Aneme el-Hazrecî (r.a.)
41. Seyyidünâ Sıkf ibn-i Amr el-Muhacirî (r.a.)
42. Seyyidünâ Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (r.a.)
43. Seyyidünâ Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
44. Seyyidünâ Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (r.a.)
45. Seyyidünâ Cübr ibn-i Atik el-Evsî (r.a.)
46. Seyyidünâ Cübeyr ibn-i İyas el-Evsî (r.a.)
47. Seyyidünâ Hamza bin Abd’il-Muttalib el-Muhacirî (r.a.)
48. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Enes el-Evsî (r.a.)
49. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Evs bin Rafi’ el-Evsî (r.a.)
50. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (r.a.)
51. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (r.a.)
52. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsî (r.a.)
53. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Hazme el-Hazrecî (r.a.)
54. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (r.a.)
55. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Arfece el-Evsî (r.a.)
56. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (r.a.)
57. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
58. Seyyidünâ el-Haris ibn’un-Nu’man ibn-i Ümeyye el-Evsî (r.a.)
59. Seyyidünâ Harise bin Süraka el-Hazrecî (r.a.) -Şehid-
60. Seyyidünâ Harise bin Nu’man el-Hazrecî (r.a.)
61. Seyyidünâ Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhacirî (r.a.)
62. Seyyidünâ Hatıb ibn-i Amr el-Muhacirî (r.a.)
63. Seyyidünâ el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (r.a.)
64. Seyyidünâ Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (r.a.)
65. Seyyidünâ Haram ibn-i Milhan el-Hazrecî (r.a.)
66. Seyyidünâ Hureys ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)
67. Seyyidünâ el-Husayn ibn-i Haris el-Muhacirî (r.a.)
68. Seyyidünâ Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazrecî (r.a.)
69. Seyyidünâ Harice bin Zeyd el-Hazrecî (r.a.)
70. Seyyidünâ Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (r.a.)
71. Seyyidünâ Halid ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
72. Seyyidünâ Habbab ibnü’l-Eret el-Muhacirî (r.a.)
73. Seyyidünâ Habbab Mevla Utbe el-Muhacirî (r.a.)
74. Seyyidünâ Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazrecî (r.a.)
75. Seyyidünâ Hıdaş ibn-i Katade el-Evsî (r.a.)
76. Seyyidünâ Hıraş ibn’is-Sımme el-Hazrecî (r.a.)
77. Seyyidünâ Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (r.a.)
78. Seyyidünâ Hallad ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)
79. Seyyidünâ Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (r.a.)
80. Seyyidünâ Hallad ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
81. Seyyidünâ Hallad ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
82. Seyyidünâ Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
83. Seyyidünâ Halife bin Adiyy el-Hazrecî (r.a.)
84. Seyyidünâ Huneys ibn-i Hazafe el-Muhacirî (r.a.)
85. Seyyidünâ Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (r.a.)
86. Seyyidünâ Havli bin Ebî Havli el-Muhacirî (r.a.)
87. Seyyidünâ Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (r.a.)
88. Seyyidünâ Zû’ş-Şimâleyn ibn-i Abd Amr el-Muhacirî (r.a.) -Şehid-
89. Seyyidünâ Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (r.a.)
90. Seyyidünâ Rafi bin Haris el-Hazrecî (r.a.)
91. Seyyidünâ Rafi’ bin ğunecde el-Evsî (r.a.)
92. Seyyidünâ Rafi’ bin Mâlik el-Hazrecî (r.a.)
93. Seyyidünâ Rafi’ibnü’l-Muall el-Hazrecî (r.a.) -Şehid-
94. Seyyidünâ Rafi’ bin Yezîd el-Evsî (r.a.)
95. Seyyidünâ Rib’ıy bin Rafi’ el-Evsî (r.a.)
96. Seyyidünâ er-Rebi’ibn-ü İyas el-Hazrecî (r.a.)
97. Seyyidünâ Rabia bin Eksem el-Muhacirî (r.a.)
98. Seyyidünâ Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)
99. Seyyidünâ Rifaa bin Haris el-Hazrecî (r.a.)
100. Seyyidünâ Rifaa bin Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)
101. Seyyidünâ Rifaa bin Abdi’l Münzir el-Evsî (r.a.)
102. Seyyidünâ Rifaa bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
103. Seyyidünâ Zübeyr ibn-i Avvam (r.a.)
104. Seyyidünâ Ziyad ibni’s-Seken el-Evsî (r.a.)
105. Seyyidünâ Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (r.a.)
106. Seyyidünâ Ziyad ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
107. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Eslem el-Evsî (r.a.)
108. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Harise el-Muhacirî (r.a.)
109. Seyyidünâ Zeyd ibnü’l-Hattab el-Muhacirî (r.a.)
110. Seyyidünâ Zeyd ibnü’l-Müzeyyen el-Hazrecî(r.a.)
111. Seyyidünâ Zeyd ibnü’l-Mualla el-Hazrecî (r.a.)
112. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Vedia el-Hazrecî (r.a.)
113. Seyyidünâ Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhacirî (r.a.)
114. Seyyidünâ Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (r.a.)
115. Seyyidünâ es-Saib ibn-i Osman el-Muhacirî (r.a.)
116. Seyyidünâ Sebre bin Fatik el-Muhacirî (r.a.)
117. Seyyidünâ Süraka bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
118. Seyyidünâ Süraka bin Ka’b el-Hazrecî (r.a.)
119. Seyyidünâ Sa’d Mevla Hatıb el-Muhacirî (r.a.)
120. Seyyidünâ Sa’d ibn’i Havle el-Muhacirî (r.a.)
121. Seyyidünâ Sa’d ibn’i Hayseme el-Evsî (r.a.) -Şehid-
122. Seyyidünâ Sa’d ibnü’r-Rebi el-Hazrecî (r.a.)
123. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsî (r.a.)
124. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)
125. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Sehi el-Hazrecî (r.a.)
126. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Ubade el-Hazrecî (r.a.)
127. Seyyidünâ Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsî (r.a.)
128. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Osman el-Hazrecî (r.a.)
129. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Muaz el-Evsî (r.a.)
130. Seyyidünâ Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (r.a.)
131. Seyyidünâ Seleme bin Eslem el-Evsî (r.a.)
132. Seyyidünâ Süleym ibnü’l-Haris el-Hazrecî (r.a.)
133. Seyyidünâ Seleme bin Selame el-Evsî (r.a.)
134. Seyyidünâ Selît’ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
135. Seyyidünâ Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (r.a.)
136. Seyyidünâ Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
137. Seyyidünâ Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
138. Seyyidünâ Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (r.a.)
139. Seyyidünâ Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)
140. Seyyidünâ Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhacirî (r.a.)
141. Seyyidünâ Sinan ibn-i Sayfi el-Muhacirî (r.a.)
142. Seyyidünâ Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (r.a.)
143. Seyyidünâ Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)
144. Seyyidünâ Sehl ibn-i Atik el-Hazrecî (r.a.)
145. Seyyidünâ Sehl ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
146. Seyyidünâ Sehl ibn-i Vehb el-Muhacirî (r.a.)
147. Seyyidünâ Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)
148. Seyyidünâ Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (r.a.)
149. Seyyidünâ Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (r.a.)
150. Seyyidünâ Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhacirî (r.a.)
151. Seyyidünâ Şüca’ ibn-i Ebi Vehb el-Muhacirî (r.a.)
152. Seyyidünâ Şerik ibn-i Enes el-Evsî (r.a.)
153. Seyyidünâ Şemmas ibn-i Osman el-Muhacirî (r.a.)
154. Seyyidünâ Sabiyh Mevla Eb’l-As el-Muhacirî (r.a.)
155. Seyyidünâ Safvan ibn-i Vehb el-Muhacirî (r.a.) -Şehid-
156. Seyyidünâ Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhacirî (r.a.)
157. Seyyidünâ Sayfi bin Sevad el-Hazrecî (r.a.)
158. Seyyidünâ ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazrecî (r.a.)
159. Seyyidünâ ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
160. Seyyidünâ Damre bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
161. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhacirî (r.a.)
162. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Mâlik el-Hazrecî (r.a.)
163. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Nu’man el-Hazrecî (r.a.)
164. Seyyidünâ Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhacirî (r.a.)
165. Seyyidünâ Asım ibn-i Sabir el-Evsî (r.a.)
166. Seyyidünâ Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (r.a.)
167. Seyyidünâ Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (r.a.)
168. Seyyidünâ Asım ibn-i Kays el-Evsî (r.a.)
169. Seyyidünâ Akıl ibnü’l-Bükeyr el-Muhacirî (r.a.) -Şehid-
170. Seyyidünâ Amir ibn-i Ümeyye el-Hazrecî (r.a.)
171. Seyyidünâ Amir ibn-i Bükeyr el-Muhacirî (r.a.)
172. Seyyidünâ Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (r.a.)
173. Seyyidünâ Amir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)
174. Seyyidünâ Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (r.a.)
175. Seyyidünâ Amir ibn-i Füheyre el-Muhacirî (r.a.)
176. Seyyidünâ Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (r.a.)
177. Seyyidünâ Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (r.a.)
178. Seyyidünâ Ayiz ibn-i Maıs el-Hazrecî (r.a.)
179. Seyyidünâ Abbad ibn-i Bişr el-Evsî (r.a.)
180. Seyyidünâ Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
181. Seyyidünâ Ubade bin Samit el-Hazrecî (r.a.)
182. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)
183. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (r.a.)
184. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Cahş el-Muhacirî (r.a.)
185. Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (r.a.)
186. Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Humeyyir el-Hazrecî (r.a.)
187. Seyyidünâ Abdullah ibnü’r-Rebi’ el-Hazrecî (r.a.)
188. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (r.a.)
189. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)
190. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Süraka el-Muhacirî (r.a.)
191. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Seleme el-Evsî (r.a.)
192. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sehi el-Evsî (r.a.)
193. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhacirî (r.a.)
194. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Şerik el-Evsî (r.a.)
195. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Tarık el-Evsî (r.a.)
196. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Amir el-Hazrecî (r.a.)
197. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazrecî (r.a.)
198. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (r.a.)
199. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
200. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (r.a.)
201. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (r.a.)
202. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (r.a.)
203. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (r.a.)
204. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhacirî (r.a.)
205. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhacirî (r.a.)
206. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhacirî (r.a.)
207. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (r.a.)
208. Seyyidünâ Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (r.a.)
209. Seyyidünâ Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsî (r.a.)
210. Seyyidünâ Abdete’l-Haşhaş el-Hazrecî (r.a.)
211. Seyyidünâ Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (r.a.)
212. Seyyidünâ Ubeyd ibnu’t-Teyyihan el-Evsî (r.a.)
213. Seyyidünâ Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)
214. Seyyidünâ Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsî (r.a.)
215. Seyyidünâ Ubeyde bin Haris el-Muhacirî (r.a.)
216. Seyyidünâ Utban ibn-i Mâlik el-Hazrecî (r.a.)
217. Seyyidünâ Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (r.a.)
218. Seyyidünâ Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (r.a.)
219. Seyyidünâ Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (r.a.)
220. Seyyidünâ Osman ibn-i Maz’un el-Muhacirî (r.a.)
221. Seyyidünâ el-Aclan ibnü’n-Nu’man el-Hazrecî (r.a.)
222. Seyyidünâ Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazrecî (r.a.)
223. Seyyidünâ İsmetü’bnü’l-Husayn el-Hazrecî (r.a.)
224. Seyyidünâ Usaymet’ül-Hazreci (r.a.)
225. Seyyidünâ Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (r.a.)
226. Seyyidünâ Ukbe bin Amir el-Hazrecî (r.a.)
227. Seyyidünâ Ukbe bin Osman el Hazrecî (r.a.)
228. Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Hazrecî (r.a.)
229. Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (r.a.)
230. Seyyidünâ Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (r.a.)
231. Seyyidünâ Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (r.a.)
232. Seyyidünâ Umare bin Hazm el-Hazrecî (r.a.)
233. Seyyidünâ Umare bin Ziyad el-Evsî (r.a.)
234. Seyyidünâ Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (r.a.)
235. Seyyidünâ Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)
236. Seyyidünâ Amr ibnü’l-Cemuh el-Hazrecî (r.a.)
237. Seyyidünâ Amr ibnü’l-Haris el-Hazrecî (r.a.)
238. Seyyidünâ Amr ibnü’l Haris el-Muhacirî (r.a.)
239. Seyyidünâ Amr ibn-i Süraka el-Muhacirî (r.a.)
240. Seyyidünâ Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhacirî (r.a.)
241. Seyyidünâ Amr ibn-i Talk el-Hazrecî (r.a.)
242. Seyyidünâ Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
243. Seyyidünâ Amr ibn-i Muaz el-Evsî (r.a.)
244. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (r.a.)
245. Seyyidünâ Umeyr ibnü’l Humam el-Hazrecî (r.a.) -Şehid-
246. Seyyidünâ Umeyr ibnü’l-Amir el-Hazrecî (r.a.)
247. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (r.a.)
248. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Ma’bed el-Evsî (r.a.)
249. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (r.a.) -Şehid-
250. Seyyidünâ Avf ibnü’l-Haris el-Hazrecî (r.a.)
251. Seyyidünâ Uveym ibn-i Saide el-Evsî (r.a.)
252. Seyyidünâ İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (r.a.)
253. Seyyidünâ Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (r.a.)
254. Seyyidünâ el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (r.a.)
255. Seyyidünâ Ferve bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
256. Seyyidünâ Katade bin Numan el-Hazrecî (r.a.)
257. Seyyidünâ Kudame bin Maz’un el-Muhacirî (r.a.)
258. Seyyidünâ Kutbe bin Amir el-Hazrecî (r.a.)
259. Seyyidünâ Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (r.a.)
260. Seyyidünâ Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (r.a.)
261. Seyyidünâ Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (r.a.)
262. Seyyidünâ Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazrecî (r.a.)
263. Seyyidünâ Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)
264. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (r.a.)
265. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Ebî Havlî el-Muhacirî (r.a.)
266. Seyyidünâ Mâlik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî (r.a.)
267. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (r.a.)
268. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Rifâa el-Hazrecî (r.a.)
269. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Amr el-Muhacirî (r.a.)
270. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Kudame el-Evsî (r.a.)
271. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Mes’ûd el-Hazrecî (r.a.)
272. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Nümeyle el-Evsî (r.a.)
273. Seyyidünâ Mâlik Mübeşşir bin Abd’il-Munzir el-Evsî (r.a.) -Şehid-
274. Seyyidünâ Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazrecî (r.a.)
275. Seyyidünâ Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (r.a.)
276. Seyyidünâ Muhriz ibn-i Nasle el-Muhacirî (r.a.)
277. Seyyidünâ Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (r.a.)
278. Seyyidünâ Midlac ibn-i Amir el-Muhacirî (r.a.)
279. Seyyidünâ Mersed ibn-i Mersed el-Hazrecî (r.a.)
280. Seyyidünâ Mistah ibn-i Üsase el-Muhacirî (r.a.)
281. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Evs el-Hazrecî (r.a.)
282. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Halde el-Hazrecî (r.a.)
283. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Rebia el-Muhacirî (r.a.)
284. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)
285. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)
286. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Sa’d el-Evsî (r.a.)
287. Seyyidünâ Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (r.a.)
288. Seyyidünâ Muaz ibn-i Cebel el-Hazrecî (r.a.)
289. Seyyidünâ Muaz ibn-i Haris el-Hazrecî (r.a.)
290. Seyyidünâ Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (r.a.)
291. Seyyidünâ Muaz ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
292. Seyyidünâ Muaz ibn-i Maıs el-Hazrecî (r.a.)
293. Seyyidünâ Ma’bed ibn-i Abbad el-Hazrecî (r.a.)
294. Seyyidünâ Ma’bed ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
295. Seyyidünâ Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsî (r.a.)
296. Seyyidünâ Muattib ibn-i Avf el-Muhacirî (r.a.)
297. Seyyidünâ Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (r.a.)
298. Seyyidünâ Ma’kıl ibn-i Munzir el-Hazrecî (r.a.)
299. Seyyidünâ Ma’mer ibn-i Haris el-Hazrecî (r.a.)
300. Seyyidünâ Ma’n ibn-i Adiyy el-Hazrecî (r.a.)
301. Seyyidünâ Ma’n ibn-i Yezîd el-Muhacirî (r.a.)
302- Seyyidünâ Muavviz ibn-i Haris el-Hazrecî (r.a.)
303. Seyyidünâ Muavviz ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
304. Seyyidünâ Mikdad ibnü’l-Esved el-Muhacirî (r.a.)
305. Seyyidünâ Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (r.a.)
306. Seyyidünâ Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
307. Seyyidünâ Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (r.a.)
308. Seyyidünâ Münzir ibn-i Muhammed el-Evsî (r.a.)
309. Seyyidünâ Mıhça’ ibn’üs-Salih Mevla Ömer’ibnü’l-Hattab el Muhaciri (r.a.) -Şehid-
310. Seyyidünâ Nadr ibn-i Haris el-Evsî (r.a.)
311. Seyyidünâ Nu’man ibn-i el-A’rac el-Hazrecî (r.a.)
312. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (r.a.)
313. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (r.a.)
314. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
315. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
316. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
317. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
318. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Mâlik el-Hazrecî (r.a.)
319. Seyyidünâ Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (r.a.)
320. Seyyidünâ Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhacirî (r.a.)
321. Seyyidünâ Varaka bin İyas el-Hazrecî (r.a.)
322. Seyyidünâ Vedia bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
323. Seyyidünâ Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhacirî (r.a.)
324. Seyyidünâ Vehb ibn-i Sa’d el-Muhacirî (r.a.)
325. Seyyidünâ Hanî’bin’Niyar el-Hazrecî (r.a.)
326. Seyyidünâ Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (r.a.)
327. Seyyidünâ Hilal ibn-i Mualla el-Hazrecî (r.a.)
328. Seyyidünâ Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhacirî (r.a.)
329. Seyyidünâ Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (r.a.)
330. Seyyidünâ Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (r.a.)
331. Seyyidünâ Yezîd ibnü’l-Haris el-Hazrecî (r.a.)
332. Seyyidünâ Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (r.a.)
333. Seyyidünâ Yezid ibnü’l-Münzir el-Hazrecî (radıyallâhi anhu ve anhum ecmaîn)
[Ashâb-ı Bedir, Derleyen: Halil el-Giridî, Yazan: Hafızu’l-Kur’ân İbrahim Edhemî, Buhara Yayınları, İstanbul, Tel: (212) 520 76 70 – 512 33 90 – 520 80 33]

Rabbimizden (c.c.); cümlemizi ve bilcümle Ümmet-i Muhammed’i ve evladını, “Din Günü”nde Bedir Ashabı ve Bedir Ashâbı’nı zikredenlerle beraber haşr etmesini niyaz ediyorum.

Not: Ashab-ı Bedr’in bilinen meşhur adedi 313’tür. Bizim de bildiğimiz, duyduğumuz, tasavvufî eserlerde gördüğümüz ve bahusus Mektûbat-ı İmam-ı Rabbanî’de (k.s.) okuduğumuz sayı 313. Ancak kayıtlarda, listelerde 333, 331, 319 gibi farklı rakkamlar verilmektedir. Biz bunlardan yukardaki listeyi naklettik.

Bedir Harbine katılanlar hakkında konumuzdan sonra diğer konularımıza da bakabilirsiniz… Semih YAŞAR

 

Şafii mezhebi hakkında bilgi

Muharrem ayı ve Aşure günü hakkında bilgi

0
mutluyum
Mutluyum
0
d_n_yorum
Düşünüyorum
0
sinir_oldum
Sinir oldum
0
_a_rd_m
Şaşırdım
0
be_endim
Beğendim
Bedir Harbine katılanlar

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Dostkelimeler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...