İmam Şafii sözleri

İmam Şafii sözleri

İmam Şafii sözleri

 

İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir Bunun için kul daima Rabbini razı ve memnun etmeye bakmalı ihlâs sahibi olmalıdır. İmam Şafii hz.leri

Ruhsat ve te’viller ile uğraşan âlimden fayda gelmez. İmam Şafii

Dünyada zahid ol dünya malına bağlanma! Ahireti isteyici ol onun için çalış! Her işinde Allahü teâlâyı hatırla Böyle yaparsan kurtulmuşlardan olursun. İmam Şafii

Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın Çünkü o, büyük bir yılandır Kabirlerde, kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip, dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır. İmam Şafii

Sana gelene sen de git Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme. İmam Şafii

Bir kavmin büyüğünün ilmi yoksa herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür Kavmin makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclislerde kavmin büyüğüdür. İmam Şafii hz.leri

Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. İmam Şafii hz.leri

Bir kimseyi affedip ona kin tutmadığım zaman, düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum. İmam Şafii hz.leri

Başkalarını senin yanında çekiştiren senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. İmam Şafii hz.leri

Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek ise; kıymeti, bağırsaklarından çıkardığı kazurat kadardır. İmam Şafii hz.leri

İlim iki kısımdır; birincisi ilm-i edyan, din bilgileri, ikincisi ilm-i ebdan fen bilgileridir İmam Şafii hz.leri

İlim öğrenmek için üç şart vardır: Hocanın maharetli talebenin zeki olması ve uzun zaman. İmam Şafii hz.leri

Resulullah’tan sonra insanların en üstünü Hz Ebu Bekir, sonra Hz Ömer, sonra Hz Osman, sonra Hz Ali’dir. İmam Şafii hz.leri

Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de zulmetmiş olur.İmam Şafii hz.leri

Sadık dost ve halis kimya az bulunur hiç arama! İmam Şafii hz.leri

Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. İmam Şafii hz.leri

Hizmet edene hizmet edilir. İmam Şafii hz.leri

Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır. İmam Şafii hz.leri

Hiç bir vakit yoktur ki ilim mütalaası hüzün ve kederi yok etmesin ilmi mütalaa kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir insanda yüce duygular uyandırır. İmam Şafii hz.leri

Haksız sözleri tasdik eden dalkavuk ve ikiyüzlüdür. İmam Şafii hz.leri

Bilmediğin ve tanımadığın birisini methetme! İmam Şafii hz.leri

Her sevene güvenme. İmam Şafii hz.leri

Hafızada duran bilgiler ilim değildir; ilim fayda verendir. Bu öyle bir meziyettir ki, sahibinden ayrılmaz. İmam Şafii hz.leri

İki kişi birbirine kızınca birbirlerinin ayıplarını ortaya dökmeleri nifak alametidir. İmam Şafii hz.leri

Başa geçmeden ilim öğren. İmam Şafii hz.leri

Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse ibadete yönelmelidir. İmam Şafii hz.leri

Dünya sevgisi ile Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. İmam Şafii hz.leri

Âlimlerin güzelliği nefislerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. İmam Şafii hz.leri

Sana dininden bilgi verecek bir alimin ve beden durumundan bilgi verecek bir doktorun bulunmadığı bir memlekette oturma. İmam Şafii hz.leri

İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil bir olmaz. İmam Şafii hz.leri

Sırrını saklamasını bilen işinin hâkimidir.İmam Şafii hz.leri

Bütün düşmanlıkların aslı kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır İmam Şafii hz.leri

İlmi sevmeyende hayır yoktur Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes Çünkü ilim kalplerin hayatı gözlerin aydınlığıdır. İmam Şafii hz.leri

İlmi kibirlenmek kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir Ama ilmi tevazu için âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur kurtulur. İmam Şafii hz.leri İmam Şafii sözleri

İlim ezber edilen şey değil ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. İmam Şafii hz.leri

Hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz. İmam Şafii hz.leri

Dünyada en huzursuz kimse kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. İmam Şafii hz.leri

İbret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. İmam Şafii hz.leri

Resulullah’ın ve Esbabının yolunda olmayanı havada uçar görsem yine doğruluğunu kabul etmem. İmam Şafii sözleri

Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın: 1- Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın 2- Midesini pek fazla doyurmasın 3- Sefih kimselerle düşüp kalkmağı bıraksın kötü kimselerle düşüp kalkmasın 4- İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. İmam Şafii hz.leri

Sadık dost kusuru söyler, ifşa etmez. İmam Şafii hz.leri

Her işte hayır isteyenler insanlara iyi niyet beslesinler. İmam Şafii hz.leri

Âlimin fakirliği ihtiyaridir. İmam Şafii hz.leri

Senden görüşünü istemeyene, görüşünü verme Çünkü böyle yaparsan, övülmediğin gibi, görüşün de o kimseye fayda vermez. İmam Şafii hz.leri

Müslümanların önderi İmam- Azam Ebu Hanife, memleketleri ve içerisinde yaşıyanları, ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi Doğuda batıda ve Kufe’de onun bir eşi yoktur Allahü teâlâ ona ebediyen rahmet eylesin. İmam Şafii hz.leri

Allahü teâlâyı sevdiğini söylersin, halbuki, ona isyan edersin Böyle sevgi olmaz Eğer sevginde samimi olsaydın Allahü teâlâya itaat ederdin Çünkü seven, sevdiğine itaat eder. İmam Şafii hz.leri

Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme Sükût, ona cevap vermekten daha hayırlıdır. İmam Şafii hz.leri

İmam-ı Şafii hazretlerinin divanındaki şiirlerinden bazılarının tercümesi şöyledir: Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler seni tesiri altına almasın Sen iyi bir insan olmaya bak Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir insanlar arasında hata ve ayıbın çok olsa bile ahlakın; iyilik cömertlik ve vefa olsun iyilik ve cömertliğin ile, hata ve ayıplarını ört Cimriden iyilik bekleme Çünkü Cehennemde, susuz kimseye su yoktur Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. İmam Şafii hz.leri

Kanaatkar bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz Ölüm, kimin yanına gelirse artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır Gerçi Allahü teâlânın yarattığı şu yeryüzü geniştir Fakat, bir kere Allahü teâlânın hükmü gelince, feza bile dar gelir Ölümün asla devası yoktur. İmam Şafii hz.leri

Başımda ağaran saçların ortaya çıkmasıyla nefsimin ateşi sönüp gitti Başımda beyaz saçların yanmasıyla, benim gecem oldu. Çünkü bunlar, ölümün habercileriydi. İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra, ben nasıl rahat yaşarım, insanın ömrünün en iyi kısmı, ihtiyarlıktan öncekidir Halbuki, gençliği yok olan bir nefs, yok olmuş demektir, insanın rengi sararıp saçları ağardığı zaman, güzel ve tatlı günleri de, o güzellik ve tatlılığını kaybeder Yeryüzünde büyüklenerek yürüme Çünkü, bir müddet sonra bu yer, seni de içine çekip alacaktır. İmam Şafii hz.leri

Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasedden dolayı olan düşmanlık böyle değil. İmam Şafii 

Gururlanıp böbürlenmek, adi ve bayağı kimselerin vasfıdır. İmam Şafii sözleri

İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. İmam Şafii 

Biri İmam-ı Şafii’den nasihat isteyince buyurdu ki: “Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür İbadeti ve taatı çok olan kimselere gıpta et Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeğe değmez.” İmam Şafii 

Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir o halde Allahü Teâlâya itaat edenlerle beraber bulun, onları sev. İmam Şafii 

Haksız sözleri tasdik etmek dalkavukluktur. İmam Şafii 

Kitap okumak kalbin ince duygularını uyandırır. İmam Şafii 

Ders mütalaası üzüntü ve sıkıntıları giderir. İmam Şafii 

Akıllı, sonuçlarına göre hayırla şerri ayırabilendir. İmam Şafii 

İlim nafile namazdan efdaldir. İmam Şafii sözleri

Benim söylediğim bir söz Allah’ın Rasulü’nden gelen bir hadise aykırı olursa, sözümü duvara çarpın. İmam Şafii sözleri

Dünyayı ve Yaradanını bir arada sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır. İmam Şafii 

Hiç bir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır. İmam Şafii 

Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İmam Şafii 

 

İmam Şafii sözleri‘nden sonra diğer konularımıza da bakabilirsiniz… Semih YAŞAR

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar